Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

NPO-bestuurder Henk Geerink en zijn visie op de huidige ontwikkelingen in bestuurlijk Nederland Open printvriendelijke pagina
Gerrit Eikenhorst  25-8-2008
 

Stelt u voor: wonen in een mooi huis in het buitengebied van het Twentse Tubbergen. Een prachtige tuin, waar je samen met je vrouw graag in bezig bent. En daar rondom eigen weidegebied met daarin grenzend eigen prachtig blond vee. Onlangs zijn hier bovendien een tweetal kikkerpoelen aangelegd, om de bedreigde boomkikker te helpen overleven. En natuurlijk een prachtig duivenhok in de tuin. In deze ambiance woont de 51 jarige Henk Geerink inmiddels al zo’n 27 jaar. Samen met zijn vrouw José en hun vier kinderen. Henk, geboren in het Twentse dorp Langeveen (eveneens gemeente Tubbergen), voelt zich één met zijn Twente. Een kind van het Twentse land zou je hem kunnen noemen. Hij studeerde informatica en is werkzaam bij Thales ( het vroegere Hollandse Signaal Apparaten), waar radarsystemen worden ontwikkeld ten behoeve van het internationale defensie-apparaat. Als directeur Research en Development maakt Henk deel uit van het Management Team in Turkije. De ene week is hij werkzaam in Turkije, de andere in Nederland. Zijn standplaats in Turkije is Istanbul, een schitterende metropool waar alle culturen van de wereld vertegenwoordigd zijn. Overigens reisde Henk in eerdere commerciële functies ook de gehele aardbol over en we kunnen gerust spreken van de wereldburger Henk Geerink, die altijd weer blij is als hij weer thuis komt in zijn Twentse stee.

Het plekje waar hij rust vindt, zijn hoofd kan ontladen tijdens het werken in de tuin, het verzorgen van zijn landgoed met vee en... uitbundig kan genieten van zijn geliefde duivensport!

Liefde voor de duivensport

Al vanaf zijn kinderjaren is Henk met de duivensport bezig. En let op: toen hij wat meer tijd had presteerden zijn duiven echt prima. Maar succes in de duivensport loopt vaak parallel met de beschikbare tijd die je er voor hebt. Tijd heeft Henk de laatste jaren erg weinig, vandaar dat hij gekozen heeft voor een duivensport, die je als volgt zou kunnen omschrijven: meedoen in de Tour de France en genieten van je vroege aankomst op de top van de Alpe d’ Huez. Samen met zijn zoon Boudewijn, die ongeveer 95% van de verzorging voor zijn rekening neemt, is er gekozen voor het spel op de meerdaagse fond. Het opleren van de duiven gebeurt vooral op de wekelijkse africhtingen van Afdeling 9 vanaf Duffel. De eerste meerdaagse fondvluchten verliepen goed voor Henk en Boudewijn, doch een UNIKON software fout en een pokkenplaag maakten bijna een einde aan het seizoen. Met een 51e prijs nationaal Bordeaux sector 3 sluit  Henk het seizoen af en blijft hij genieten van zijn duiven ongeacht het resultaat.

Besturen zit hem in de genen

Het is geen verrassing dat een man met een dergelijke bagage en achtergrond, een bestuurlijke rol vervult in de lokale, regionale, nationale- en internationale duivensport. Zo is hij al 25 jaar lang voorzitter van ‘De Luchtbode’ in Tubbergen, was hij één van de oprichters en 12 jaar voorzitter van Rekencentrum Afd. G, wat destijds op non-profit basis het rekenwerk voor de liefhebbers deed – 25 jaar lid van de NPO Commissie Nationale Concoursen, belast met de organisatie van bijv. Hof en München en de laatste jaren ook Nationaal Bergerac – 15 jaar voorzitter van de fondclub V.N.C.C. – 5 jaar voorzitter van het Internationale Fondspel Midden van Nederland en Duitsland en tenslotte één jaar deel uitmakend van het Bestuur van de N.P.O. in de functie van 2e voorzitter. Kortom een man met een ongelofelijke bestuurlijke ervaring en een brede en gedegen kennis van de organisatie van de duivensport, met als specialisme de automatisering en elektronisch constateren, ook in de duivensport van eminent belang!

De Noordelijke Unie: een formidabel succes

Henk Geerink is eveneens één van de architecten van de Noordelijke Unie, die liefhebbers uit het werkgebied van de afdelingen 7 – 8 – 9 – 10 en 11 vanaf het seizoen 2008 de mogelijkheid biedt op één uitslag tegen elkaar te spelen op zes meerdaagse fondvluchten. Ook de liefhebbers uit de voormalige werkgebieden van het Internationale Fondspel Noord en Midden in Duitsland kunnen meespelen in de Noordelijke Unie, voor onze oosterburen de Nordliche Union. ‘Het idee werd in 2006 geboren op de Nationale Manifestatie in Rosmalen. De noordelijke bestuurder Jan Heikens en Henk zagen direct iets in de plannen om te kijken of ze tot een verregaande vorm van samenwerking zouden kunnen komen. Al tijdens onze eerste bijeenkomst bleek, dat we op één lijn zaten. Eén fondspel in een groot werkgebied, efficiënt vervoer, puntentelling uit de zones, kortom iedereen gelijke kansen. Op 2 mei 2007 vond in Wezep de presentatie plaats ten overstaan van de verantwoordelijke bestuurders uit het werkgebied, die zonder uitzondering allemaal enthousiast waren en het groene licht gaven om de plannen ter goedkeuring aan de NPO vergadering voor te leggen. Deze was unaniem akkoord, waarmee de Noordelijke Unie een feit was’, aldus Henk Geerink. De officiële doelstelling van de Noordelijke Unie is: ‘Het bevorderen van de deelname aan de Nationale- en Internationale wedstrijden en kompetities voor postduiven, door de liefhebbers van de afdelingen 7 – 8 – 9 – 10 en 11 van de NPO en de duivenliefhebbers van het Weitstreckenspiel Midden- en Noord-Duitsland’.

Het resultaat is verbluffend. In 2008 prachtige concoursen met een overweldigende deelname – spreiding van de winnaars en kampioenen – prachtige kleuren uitslagen met reportages en tussenstanden en wat niet onbelangrijk is: de Noordelijke Unie leeft onder de liefhebbers en blijkt een welkome aanwinst te zijn voor het fondspel in Nederland en Duitsland. En de getallen liegen niet: in 2006 stonden in de oude situatie in totaal 58.216 duiven in concours op de vijf eerste meerdaagse fondvluchten. In 2008 waren er dat op diezelfde vijf vluchten maar liefst 77.008 duiven in de Noordelijke Unie!! Limoges 21.031 duiven, Perigueux 18.509 duiven, Bergerac 21.563 duiven). De Noordelijke Unie is een geweldig succes, wat we in 2009 hopen uit te breiden met een aantal dagfondvluchten.

En ineens was er ruis op de lijn

Na het ‘akkoord’ van de NPO-ledenvergadering en de schriftelijke goedkeuring van het NPO Bestuur, ging de Noordelijke Unie voorvarend aan de slag met het vormen van een bestuur en een uitgebreide PR commissie.  Henk Geerink gaat verder: ‘Ik heb in een vergadering van het NPO Bestuur gevraagd: moeten we de NU goedkeuring  niet in meer detail vastleggen? NEE was het antwoord: Noordelijke Unie, ga je gang maar! En dan is er die koude douche, dat moment van de bestuurlijke moord. Collega bestuurder Wiebren van Straalen en ik waren met kennisgeving afwezig, toen tijdens een NPO Bestuursvergadering plotseling het onderwerp Noordelijke Unie ter tafel werd gebracht, zonder dat dit overigens op de vooraf toegezonden agenda stond. Het ‘zonder voorwaarden’ en ‘Noordelijke Unie, je gaat je gang maar’ werd plotseling gewijzigd in allerlei mitsen en maren en allerlei regeltjes, waaraan de Noordelijke Unie opeens moest voldoen. Een laffe moord van de eerste orde. Wachten tot portefeuillehouder Geerink afwezig is en dan toeslaan.  Van geen niveau. Toen ik dit nieuws hoorde was ik ontgoocheld en met mij mijn collega-bestuursleden Wiebren van Straalen en Jacco Dirksen, de respectievelijke afdelingsbesturen en natuurlijk het bestuur van de Noordelijke Unie. Al deze partijen staken hun onvrede richting het NPO niet onder stoelen of banken.

Een brief van bestuur NPO, die de zaak onnodig op scherp zou zetten lag al klaar, maar na beraad werd unaniem besloten door het NPO Bestuur en de directeur deze brief niet te versturen. Drie dagen later bleek de brief alsnog door directeur Ebben en secretaris Mackaay te zijn verzonden, ondanks het unanieme bestuursbesluit dit NIET te doen. Voorzitter Albert de Jong heeft toen nog geprobeerd de brieven ongeopend bij de geadresseerden terug te krijgen, maar aangezien de brief ook al per mail was verzonden was het onheil al geschied.

Het toppunt van demagogie is wel de brief die voorzitter de Jong op eigen gezag een deel van de pers deed toekomen en waarin gewag werd gemaakt van ‘mensen die bestuursbesluiten niet nakomen’, daarmee doelend op de NPO bestuursleden van Straalen, Dirksen en mij. Directeur Ebben en secretaris Mackaay hebben het unanieme bestuursbesluit genegeerd en bewust de brieven verstuurd. De wereld op zijn kop toch!’ NPO onwaardig.

Duivendiefstallen op St. Vincent

‘Een ander voorbeeld van een negatieve werkwijze is ongetwijfeld de afhandeling van de bekende duivendiefstallen op St. Vincent. Veel vragen blijven open staan. Hoe kan het zijn dat ettelijke van deze gestolen duiven na verloop van tijd weer op hun hokken waren? Hoe en door wie zijn ze daar in St. Vincent gestolen? Een brief van Afdeling 7 met het verzoek tot opheldering van dit voorval werd doodleuk niet aan de drie NPO bestuursleden Geerink, van Straalen en Dirksen beschikbaar gesteld.

En zo zijn er meer voorbeelden van onbehoorlijk bestuur te noemen die zeker de komende maanden over tafel gaan.

Voorzitter de Jong heeft inmiddels op eigen houtje een commissie in het leven geroepen om de nu ontstane patstelling te onderzoeken. Een commissie, bestaande uit drie ‘vrienden’ met wie de Jong het bestuur heeft uitgezocht en deze commissie kan overigens alleen aan hem rapport kan uitbrengen, aangezien een dergelijke commissie reglementair alleen door het NPO Bestuur kan worden benoemd. Kijk wij ( van Straalen, Dirksen en Geerink) zijn nooit uitgeweest op escalatie van het conflict. Als bestuursleden van een nieuwe jongere generatie staan wij voor transparantie en openheid van zaken en willen breken met de oude bestaande bestuurscultuur, die wordt gekenmerkt door handjeklap in achterkamertjes met daarbij manipulatie van mensen uit de duivensportwereld waar wij liever geen bemoeienis willen hebben. Wij wachten de ontwikkelingen rustig af en zullen zeker niet uit eigener beweging opstappen. De NPO-vergadering zal tenslotte haar finale oordeel over deze zaak moeten geven. Overigens probeert het bestuur zakelijk met elkaar om te gaan en worden de lopende zaken zoveel mogelijk correct afgehandeld.

Hoe nu verder?

‘Ondanks alles blijf ik positief en me voor 100% inzetten voor de NPO. Ik sta ten dienste van de sport, maar natuurlijk niet tot elke prijs. Er moet in de nabije toekomst nog veel gebeuren in onze duivensport. Dan denk ik aan het neerzetten van nieuw beleid met betrekking tot de software in de elektronische systemen. Meer stabiliteit en niet ieder voorjaar  opnieuw onnodige kosten voor de leden en veel software problemen met de elektronische systemen. Eens per bijvoorbeeld vier jaar kunnen de leveranciers hun nieuwe software aanbieden. Op die manier worden liefhebbers niet ieder jaar met een onnodige kosten post met alle daarbij komende problemen geconfronteerd. Ook de kwaliteit van het vervoer,de juiste lossingsplaatsen en een helder lossingsbeleid staan hoog op de agenda van Henk. En natuurlijk de beveiliging van de concoursen. De valsspeler wordt steeds inventiever en dat vraagt om adequate antwoorden en maatregelen.’

U leest het, ondanks de problemen zit Henk Geerink vol energie om samen met positieve gelijkgestemden de problemen van onze landelijke organisatie aan te pakken. Dat hij samen met zijn collega bestuursleden Wiebren van Straalen en Jacco Dirksen niet wijkt voor de druk van de gevestigde orde, valt te prijzen. Het aanblijven van een aantal bestuursleden uit de oude ploeg (van Gils en van Dijk) en het handhaven van de directeur Ebben, die de landelijke organisatie in een jaar een slordige kwart miljoen euro hebben gekost (DOC affaire) is een slechte keuze geweest. Aan de kiesmannen de taak om dit najaar alsnog orde op zaken te stellen en er voor te zorgen, dat net als in ons buurland België de bestuurlijke duivensport wordt ontdaan van slecht functionerende elementen en te kiezen voor de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing. Alleen dan heeft de huidige NPO nog toekomst!

Bron: Spoor der Kampioenen

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
J. Doldersum & Zn

Super Fondclub G.O.U.

A. Engelen

Combinatie Lokhorst

Gert Jan Beute Duivenproducten

Team Noel-Willockx

IFC Zeeland

Gertjan Knoop

Aad Beerendonk

Cor Drost

Hans de Ruig

Marcel van Zanden

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!