Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Voorwoord Algemene Vergadering NPO 17 oktober Open printvriendelijke pagina
18-10-2009
 

Dames en heren, iedereen van harte welkom op deze vergadering en in het bijzonder de Gouden Spelddragers. De eerste vergadering van u met het nieuwe bestuur en in aanwezigheid van de nieuwe directeur. Een vergadering die vooral in het teken staat van verandering. Op de eerste plaats de wijziging van het verenigingsjaar, hetgeen leidt tot een nieuwe begroting. Maar ook zeker de toezegging in maart van dit jaar dat het nieuwe bestuur met een visie zou komen over de duivensport zal leiden tot een grote verandering. Het bestuur is hiermee een weg ingeslagen die naar vernieuwing moet leiden. Het was mogelijk geweest nu een compleet visiedocument te presenteren, maar daar hebben we bewust niet voor gekozen. Niet omdat we niet snel aan de slag willen, helemaal niet, we houden de vaart er stevig in. Maar we willen dat er draagvlak komt en daarom zullen we breed in onze organisatie de leden bij dit proces betrekken. Daarnaast wensen we gebruik te maken van de vele deskundigheden die we binnen onze organisatie rijk zijn. Ik zal hier straks meer over zeggen.

Nu een punt waar het allemaal omdraait en dat is het spel met de duiven. Een duivencoach wil spel hebben op zijn discipline. Naar aanleiding van de eerste meerdaagse fond kwam er veel kritiek op de afstand en wel dat dit voor de kortste afstand geen echte overnachtfond was. Dit was aanleiding om een enquête te houden onder de spelers op deze discipline. De deelname aan deze enquête was zeer groot. Een conclusie was dat een minimale afstand van rond de 850 kilometer gewenst is. Dit is verwerkt in het nationaal vliegschema en dit had ook consequenties voor de losplaatsen. Voorstellen daarvoor hebben we voor deze vergadering meegenomen. Ook het gegeven dat een aanmerkelijk deel van de leden ook ochtendlossingen wensen. Dit is tot op dit moment een discipline die vooral de ZLU behartigt. Eerdere ideeën door Afdelingen, maar ook door ons bestuur ingebracht, zijn daardoor misschien wat minder herkenbaar. De wensen van de liefhebbers dienen echter te prevaleren boven een mogelijk organisatiebelang. Aan de data die na veel overleg vastgesteld zijn in de Algemene Vergadering van oktober 2008 is niet getornd. Dit impliceert dat voor de nationale kampioenschappen vluchten tellen die in de vastgestelde weekenden plaatsvinden. Jammer is dat de opstellers van de enquête op sites en in duivenkranten als persoon bekritiseerd worden.

Negatieve commentaren zonder enige diepgang met alleen maar suggestieve aantijgingen in de pers: het beschadigt personen en doet de duivensport geen goed.
Commentaar mag, maar heb respect voor mensen die zich inzetten voor de organisatie en breng op een nette en doordachte manier alternatieven in de pers.

De jaarlijkse Manifestatie was jarenlang niet kostenneutraal. Dit moet nu veranderen. Echter is de kritiek dat een deel van de financiering wordt opgebracht door de nationaal gezette duiven op de fondvluchten. Dit is terechte kritiek. We kijken nu samen met de FBCC hoe de inleg verlaagd kan worden en er een eerlijker verdeling komt tussen de verschillende disciplines.

In februari van dit jaar vond de Olympiade in Dortmund plaats. Nederland eindigde op een te lage plaats in de standaardklasse. Wij kunnen als duivenland beter presteren en dat houdt in dat we liefhebbers warm moeten maken voor tentoonstellingen waar ze met hun sportduiven naar toe kunnen. Ook de keurmeesters kunnen hierin een rol vervullen. Vanuit de Federation Colombophile Internationale zal er gewerkt worden aan een betere bekendheid met de internationale keuringsregels. Tevens zal er door de FCI een scholing op dit gebied worden opgezet. Nederlandse liefhebbers moeten er trots op zijn als ze een duif hebben die in de Olympische ploeg komt en naar de Olympiade mag. Topsporters werken jaren om afgevaardigd te worden naar de Olympische Spelen, deze mentaliteit moeten wij ook overbrengen op onze liefhebbers.

Jaarlijks komt het gebrek aan goede losplaatsen aan de orde. U verwijt het Bestuur dat daar te weinig aan gedaan is. Dit is uw recht, maar als u weet dat we weinig tot geen medewerking krijgen, van met name de Belgische Bond, dan zou dat uw opstelling kunnen nuanceren. We hadden met het bestuur van de KBDB goede afspraken gemaakt, maar deze worden vervolgens door de provinciale besturen afgewezen. Nu overleg niets heeft opgeleverd gaan we een andere route volgen die tot meer losplaatsen die aan onze eisen voldoen moet leiden.
Door onregelmatigheden op een losplaatsen zijn in de zomer richtlijnen gegeven voor de beveiliging van konvooien. Dit viel niet bij iedereen in goede aarde. Sommigen vatten het op als bewaking, anderen vielen over de verstoorde nachtrust. Insteek van het Bestuur was de beveiliging, hetgeen een signaalfunctie heeft en niets meer. We nemen voorlopig het standpunt in dat vanaf het moment dat de verzendmanden in het vervoer van de Afdeling geplaatst zijn, tot het moment van lossing, de Afdeling verantwoordelijk is voor het konvooi. Dit geldt voor concoursen die gelost worden door de Nationale Lossingcommissie. Mogelijk dat er voor de nationale vluchten op voorstel van de Commissie Vervoer & Lossingsplaatsen nadere richtlijnen komen voor het afsluiten of vastzetten van de deuren.

Éénhoksraces worden op diverse plaatsen georganiseerd. Ook in Nederland. Met het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over het aantal duiven, de medische begeleiding en de training. Verwacht mag worden dat organisatoren zich houden aan de met hen opgestelde regelgeving. Gebeurt dit niet, dan heeft Bestuur NPO een probleem als er zich calamiteiten voordoen en er veel duiven verloren gaan. Een excuus is dan niet voldoende. Het bestuur is geen brandweerman richting het ministerie.

Het Reglement Rechtspleging wordt herschreven omdat in een aantal zaken niet is voorzien. Het is nu zo dat indien een lid een geldelijke straf opgelegd krijgt, hij of zij deze niet eerst hoeft te betalen alvorens in beroep te gaan. Levert dit beroep niets op, dan zegt men het lidmaatschap op. Het lidmaatschap wordt ook opgezegd om een tuchtrechtelijke procedure te ontlopen. Een ander natuurlijk persoon kan met dezelfde duiven, op hetzelfde coördinaat vervolgens beginnen. We hopen u in het voorjaar een herschreven en aangevuld reglement te presenteren.

Een punt van zorg blijft de vogelgriep. Zeer onlangs is er een uitbraak in Spanje gesignaleerd, ditmaal weer een H7 variant. Hoewel de omstandigheden gunstig lijken met de Pyreneeën als buffer, geen fijnmazig wegennet en dus goede controlemogelijkheden en bovendien geen vogeltrek van zuid naar noord, is dat geen garantie dat deze variant niet verder zal uitbreiden.

Een ziekte die we als duivenhouders wel zelf in de hand hebben is het
paramyxovirus. In Europa, ook in landen als Nederland, België en Duitsland, worden veel en ernstige uitbraken waargenomen. Veelal bij jonge duiven die te laat of helemaal niet gevaccineerd zijn. Misschien moeten we toch eens overwegen om de vaccinatieplicht uit te breiden naar alle duiven en niet alleen naar de duiven die deelnemen aan wedvluchten en tentoonstellingen.

Ik heb hiervoor reeds iets gezegd over het ontwikkelen van een visie. Een visie waarbij versterking en verbetering van onze organisatie het doel is. We gaan dit gefaseerd doen en wel in drie fases. Het eerste document is het startdocument, dit ligt vandaag voor.
De duivenbladen vroegen mij de afgelopen dagen daarop te reageren. Ik heb dat niet willen doen. Samen uit, is samen uit en is mijn redenering. Maar vandaag is het ‘het uur U’. Als bestuur willen we duidelijk maken welk een belang er mee gemoeid is dat we vandaag van start gaan.
 
Alleen al mijn openingswoord geeft daar aanleiding toe. Tal van belangrijke zaken die onze sport raken heb ik benoemd en zullen we vandaag bespreken. Maar wat betreft de samenhang, het geheel ontbreekt.
Steeds vaker zijn we beleid aan het reparen en steeds vaker lopen we achter de feiten aan.
Dat doe je ook met een dak wat lekt. Reparatie op reparatie, máár.. er komt een moment dat verbouwen en renoveren niet meer gaat en dat je nieuw wilt bouwen. Misschien wil ik wel zeggen: nieuw moet bouwen.
 
Natuurlijk is de winkel tijdens de verbouwing gewoon open, het werk van onze NPO gaat gewoon door. Vandaar ook dat vandaag, al die punten die ik net in mijn openingstoespraak genoemd heb, niet geparkeerd worden. De samenhang ontbreekt en steeds verder raken we van een bewoonbaar huis af.

Vandaag is het moment dat we als bestuur samen met u kleur willen bekennen.

  • Kleur bekennen over de diepere aanleiding van het startdocument wat vandaag op de agenda staat,
  • Kleur willen bekennen ‘Dat we iets gaan doen’. Dit doen we nu in het startdocument,
  • Kleur willen bekennen ‘Wat we gaan doen'. Dat komt over een paar maanden met het ontwikkelen van het Basisdocument,
  • Kleur willen bekennen ‘Hoe onze organisatie er straks zal kunnen uit zien’. Dit is dan het einddocument.

Zodra we straks bij het agendapunt gearriveerd zijn, kom ik hier op terug en zal ik het startdocument voor u inleiden.
 
Ik wil geen grote woorden gebruiken, ik wil ook niet zeggen dat we er zijn en victorie roepen, want we zijn er nog niet! Maar ik wil wel zeggen: Vandaag met de presentatie van het startdocument staat er een vastberaden NPO-bestuur dat niet langer toeziet op een teloorgang van onze sport en ons spel en van de organisatie. Maar daarover straks meer bij het betreffende agendapunt.
 
Na het punt werving en promotie volgt de begroting, ook dat is nieuw. We willen voortaan ook dit beleidsdocument behandelen in het najaar voor het kalenderjaar daaropvolgend. Daarmee wordt bereikt dat de najaarsvergadering een beleidvormende vergadering zal zijn en kan in de voorjaarsvergadering een verantwoording plaatsvinden van beleid.
Een bijkomend voordeel is dat er dichter bij de te beschouwen periode wordt begroot waardoor activiteiten beter in beeld kunnen komen.

Kortom; in feite twee agendapunten die helemaal de opmaat zijn naar het agendapunt wat ik misschien wel als historisch wil aanduiden.

We krijgen nu eerst het agendapunt van de PPN, een commissie waar we als bestuur prima mee samenwerken, over de promotie van onze sport. Zo dadelijk zal ik het woord geven aan een ambassadeur van onze sport, de voorzitter van de PPN, Ronald Geerdink.
 
Hiermee verklaar ik de vergadering voor geopend.

Albert de Jong
voorzitter

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Familie Huizer

Aad Beerendonk

Nico Haesen

IFC Zeeland

Dick-Jan & Stephan Göbel

Van Hoeck-Noel

Combinatie Lokhorst

Nico Jan Koenders

Comb. Verweij-de Haan

Van Elsacker-Jepsen

Cor Drost

Comb. Gerritsen

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!