Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Extra Op (de) Hoogte - Nieuw bestuur NPO Open printvriendelijke pagina
21-6-2011
 
Maandagavond 20 juni is, tijdens een drukbezochte Extra Algemene Vergadering NPO in zalencentrum Verploegen in Wijchen een nieuw bestuur gekozen. Alle 23 kiesmannen waren aanwezig.
In de opening merkt demissionair voorzitter Albert de Jong  op dat er sinds de laatste Algemene Vergadering op 19 maart jl. een verharding in standpunten is gekomen en dat bestuur en kiesmannen tegenover elkaar staan. Maar over één ding zijn alle partijen het eens en dat is de organisatie behoefte heeft aan een andere structuur.
 
Voorstel Bestuur NPO
 
Albert de Jong heeft een paar opmerkingen bij de brief, het voorstel, van Bestuur NPO. Er werd vanuit gegaan dat dit bestuur drie maanden na 19 maart weg zou zijn. In het belang van de sport is het bestuur teruggekomen op het voornemen om af te treden. Dat riep hier en daar vragen op, maar leverde ook positieve reacties op. Dat bleek onder meer uit de reactie op de site van Afdeling Friesland. Het bestuur stelt dan ook voor om in het najaar met een wijziging van de structuur van de organisatie komen.
 
Motie
 
Er is een motie ingediend door kiesman Richart Joling van Afdeling 10. Ook deze motie gaat in op een wijziging van de structuur. Dat geldt ook voor de petitie, al is het daar wat algemener gesteld. Omdat de motie het meest vergaande voorstel is, wordt die eerst besproken.
Richart Joling heeft zijn motie ´Nieuwe Veren´ genoemd,  omdat,  zo geeft hij zelf aan, de duivensport in de rui is. Het moment is nu gekomen dat het of gaat afzakken óf we krijgen weer nieuwe veren en gaan weer glorieus de toekomst in.  Omdat er een patstelling tussen het bestuur en een groot aantal voorzitters aan zit te komen, roept hij op te gaan discussiëren over de structuur. In ´Nieuwe Veren´ zou de duivensport terug naar de basis gaan, de verenigingen. Hij noemt het systeem van kiesmannen niet meer van deze tijd. Een klein aantal mensen beslist voor alle mensen in de duivensport. En op die manier kom je heel moeilijk tot veranderingen. Hij stelt een congres met één stem per 25 leden voor. Omdat in dit geval de statuten moeten worden aangepast, heef hij ook daar een voorstel voor gemaakt.
Hoewel Richart Joling van alle sprekers complimenten ontvangt, blijkt zijn motie niet haalbaar. Men kan zich wel vinden in de gedachte dat we naar een organisatie moeten met een meer rechtstreekse relatie tussen de basis en daar waar het beleid bepaald wordt. Daarmee wordt de strekking van de motie wel grotendeels gedragen, maar niet met de statutenwijzigingen. Bovendien heeft men de statutenwijziging niet aan de orde kunnen stellen in de Algemene Vergaderingen van de Afdelingen. De motie wordt niet in stemming gebracht.
 
 
Het voorstel dat nu voorligt is om een reorganisatie van de structuur uit te laten voeren door middel van deskundigheid van een externe partij. Er is een petitie ingediend door een groep mensen en deze is ondersteund door een groot aantal liefhebbers in het land die bekend zijn.  Zij schreven: ´De gelederen moeten worden gesloten om verdere afbraak te stoppen. Wij doen een beroep op de verantwoordelijkheid van zowel de kiesmannen als het zittende bestuur om dit externe advies te vragen, waarbij het primair aan de onderzoeksinstantie moet worden overgelaten hoe en op welke wijze men dit onderzoek wenst te verrichten.´
Kiesman Kramer (Afd. 6) vraag zich af wat de kosten van zo’n onderzoek zijn. Omdat de NPO een redelijk eenvoudige organisatie is, zou het volgens het Bestuur zo’n € 15.000,- gaan kosten. De kiesmannen noemen dat een vrij optimistisch bedrag. Implementatie kun je daarmee niet bekostigen.
Albert de Jong geeft aan dat er nog geen opdracht geformuleerd is. Het ligt ook aan wat de vergadering wil. Als de vergadering zegt voor een structuurwijziging te willen gaan, dan wordt bekeken welke expertise ingehuurd kan worden, bijvoorbeeld bij NOC-NSF. Als er een dan een blauwdruk is, dan komt die in de vergadering.
Men is echter van mening dat een demissionair bestuur geen nieuw beleid kan maken. Men houdt vast aan het eigen voorstel om eerst een bestuursverkiezing te houden en daarna beleid te gaan maken.
Kiesman Scherpenzeel (Afd. 8) vind het bindende karakter van het advies een probleem. Ook de keuze voor NOC/NSF noemt hij niet voor de hand liggend. Albert de Jong is ook van mening dat ‘bindend’ kan vervallen en merkt op dat de genoemde organisatie slechts een voorbeeld is.
Eén van de indieners van de petitie, Ben Werink (Gouden Spelddrager) legt uit bij het opstellen van de petitie nooit het idee te hebben gehad het laatste woord te willen hebben. Als er woorden komen als bindend, dan betekent dat niet dat andere mogelijkheden niet van toepassing zijn.
Het maakt de opstellers van de petitie ook niet uit wie het voortouw neemt. Er moet echter wel veel werk verricht worden en de mensen die er zitten, kennen de voorgeschiedenis en hebben verder niks omhanden.  Zij vinden dit daarom handiger dan wanneer je kiesmannen aan gaat stellen. Zij hebben hun eigen werk in de afdelingen.
De kiesmannen geven aan te willen stemmen over het voorstel van het bestuur. De mogelijkheid om terug te gaan naar de situatie van 19 maart, naar de herbenoeming van de voorzitter, wordt door de meeste kiesmannen van tafel geveegd. Kiesman Jongh geeft nog aan moeite te hebben met de voorzitter, waarop Albert de Jong geeft aan niet aan het pluche vast te zitten. In maart 2011 heeft hij aangegeven niet van plan te zijn om nog lang voorzitter te blijven. Niemand heeft toen gevraagd hoe lang. Zijn bedoeling was tot november 2011.
 
Wijnen (Afd. 3) stelt voor om te stemmen over het voorstel dat is ingebracht door de gezamenlijke afdelingen en van daaruit een nieuwe start te maken. Hij zegt in het belang van de liefhebbers een tussenoplossing te bieden.
 
Kiesmannen en andere geïnteresseerden
Ze zijn tot een tijdelijke constructie gekomen om naast hun afdelingsfuncties een en ander tegen het licht te houden. Na maximaal twee jaar moeten er mensen gemotiveerd zijn om zitting te nemen in het bestuur. Het NPO-bestuur onraadt het de vergadering om een interimbestuur te kiezen. Het zou leiden tot een onwenselijke concentratie van macht. Ook in verschillende afdelingen is bepaald dat een afdelingsbestuurder niet gelijktijdig landelijk bestuurder kan zijn. Alle afdelingen moeten dat dus wijzigen. Het komt verder de continuïteit niet ten goede. Een nieuw bestuur moet zeker een half jaar inwerken.
Scherpenzeel (Afd. 8) vindt deze vorm van besturen mogelijk maken middels wijzigigen van de statuten een te zwaar middel en gaat daarom tegenstemmen. Ook Joling (Afd. 10) vindt het geen goede weg. Scherpenzeel stelt  voor om de maatregel van deze reglementswijziging een tijdelijk karakter te geven of het artikel tijdelijk buiten werking te stellen.
Na een korte schorsing meldt Buwalda (Afd. 11) namens de vergadering dat de tekst zoals die in het voorstel van Afdeling Friesland staat aangegeven wordt gehandhaafd en voegt daaraan toe dat de statuten altijd weer kunnen worden gewijzigd wanneer dat nodig is.
Kramer (Afd. 6) wil voordat er gestemd gaat worden nog opmerken dat de vergadering zich een heleboel heisa op de hals haalt. Hij vraagt Albert de Jong of het niet wijs zou zijn wanneer hij de eer aan zichzelf zou houden en de rest van het bestuur laat terugkomen. Hierop geeft Albert de Jong aan dat het voor hem de laatste vergadering is die hij voorzit. Ook Afdeling 10 vindt dat het bestuur gewoon weer terug kan komen.
Voor de meeste kiesmannen staat echter al vast dat er over het voorstel van Afdeling Friesland gestemd moet worden. Met 14 stemmen voor, 7 tegen en 2 onthoudingen wordt Artikel 19, lid 1 van het Huishoudelijke Reglement NPO gewijzigd:
 
Artikel 19
  1. Het bestuurslidmaatschap NPO wordt niet gecombineerd met lidmaatschap Beroepscollge, Colleges, FBCC,  Bestuur Afdeling of Bestuur van een andere rechtspersoon als bedoelt in Statuten artikel 33.
‘Bestuur Afdeling’ vervalt hier dus.
 
Bestuursverkiezing
 
De hierna volgende stap is het kiezen van een interim-bestuur. Albert de Jong geeft aan dat de kandidaten die zijn aangemeld, mensen zijn die wisten dat het artikel gewijzigd zou worden. Anderen zijn niet in de gelegenheid gesteld zich op deze voorwaarde kandidaat te stellen. Door nu direct een bestuur te kiezen, wordt volgens hem de regelgeving geweld aangedaan.
 
Wijnen merkt echter op dat de kandidaten die zijn voorgedragen niet als interim-bestuurder zijn voorgedragen, maar als bestuurder. In het voorstel van Afdeling Friesland staat echter duidelijk dat het gaat om een interim-bestuur.
 
Er wordt gestemd. De volgende bestuursleden worden allemaal met 21 stemmen voor en twee tegen benoemd:
  • Voorzitter D. Buwalda
  • Secretaris L. Mackaay
  • Penningmeester E. van wijk
  • Bestuursleden J. Wijnen en W. Jongh
Er wordt geen rondvraag meer gehouden. Albert de Jong eindigt de vergadering met de volgende woorden:
 
Een ervaring rijker, een illusie armer, gedacht,  en misschien wel te lang, dat we met elkaar tot een structuurwijziging zouden kunnen komen.
Vergaderingen die in de aanloop naar deze AV gehouden zijn  waren niet allemaal even transparant. Niet het voorstel was relevant maar de poppetjes. Een bedenkelijk niveau. Wat opvalt is de verbetenheid waarmee verdedigd werd dat het Huishoudelijk Reglement gewijzigd moest worden en daarmee de mogelijkheid om voorzitters in het bestuur te krijgen en zo  het zittende bestuur af te serveren. Dat alles onder de stelling : wij nemen onze verantwoordelijkheid.
Door een opmerking van een voorzitter over de aansturing van de werkgroepen , de rapportage aan de directeur constateerde ik dat over de wijze van werken in het huidige organisatiemodel, de lijn-staforganisatie niet voor elke voorzitter duidelijk is.  Als een bestuurder dit niet kent gaat men al snel op de stoel van de directeur zitten en is een conflict geboren.
Voor de toekomst  van de sport is het niet van belang dat ik het veld ruim maar ik hoop dat u voorkomt dat er nog meer dan nu al het geval is ,een concentratie van macht ontstaat. Bij goed bestuur geldt, dat bij macht tegenmacht hoort met een goede verantwoordelijkheidsverdeling. Voor een democratie onontbeerlijk. Er is nu weer enige tijd om daarover na te denken.
De nu gekozen vorm geeft een ongezonde concentratie van verantwoordelijkheden. Ik voorzie hierdoor grote problemen en ik wil u wijzen op het feit dat dit grote consequenties in financiële en juridische zin kan hebben en dat u daar dan de verantwoordelijkheid voor draagt. Dat wil ik gezegd hebben.
Nogmaals, ik hoop dat mijn vertrek tot enige rust leidt. Ik vertrek weliswaar opgelucht maar wel met zorg voor de toekomst voor onze organisatie en de sport.
 
De nieuwe voorzitter Buwalda noemt het ‘niet niks wat hier vanavond aan de orde is geweest’. Hij wendt zich tot het afgetreden bestuur: ‘Wanneer je vol elan bent begonnen en het eindigt op deze manier, dan moet je dat persoonlijk wat doen. Soms moet je accepteren dat het niet meer lukt. Het boterde niet meer. Een nieuw bestuur was nodig om de organisatie weer wat vriendelijker te laten zijn. Bedankt voor de inzet die u heeft getoond.’ Hij wil aandacht gaan besteden aan de (communicatie)structuur. Het heeft de laatste jaren ontbroken aan het creëren van draagvlak.
 
Het is 22.00 uur. De vergadering wordt gesloten.
 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Nico Haesen

Huub Hermans

Super Fondclub G.O.U.

M. van Ginkel

Van Elsacker-Jepsen

Johan Hamstra

Van Hoeck-Noel

Cor Drost

Aad Beerendonk

Marcel van Zanden

Fondunie 2000

Familie Huizer

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!