Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Open brief aan NPO Veenendaal Open printvriendelijke pagina
Cees Selhorst  8-9-2015
 

Omdat ik als lid, net als ruim 300 andere leden van de 12 voormalige verenigingen van afdeling 5 uit de NPO gezet ben, om reden dat wij met al onze leden weigeren terug te keren naar het regime dat Kuststrook heet, weigert de NPO (lees F.Marinus) met geen enkel lid van één van deze verenigingen meer te communiceren.

Diverse liefhebbers hebben telefonisch contact met hem opgenomen, maar hij weigert hen te woord te staan omdat zij geen lid meer zijn van de NPO. Het is daarom dat ik het dan maar doe via de media die mij desgevraagd wel ter beschikking staat. Ik heb ervaren dat er vele onjuiste berichten de ronde doen, niet alleen over ons de leden van de 12 verenigingen, maar ook over de besturen van afdelingen 5 en 12.
 
Waarom de overstap van afdeling 12 naar 5:

Al jaren botert het niet tussen het bestuur van afdeling 12 en een groot deel van haar leden. De reden is dat het bestuur al jaren niet wil luisteren naar haar leden in de vergaderingen. De bestuursleden die nog wel voor rede vatbaar waren, wilden zich om dezelfde reden niet meer herkiesbaar stellen en vertrokken.  Bestuurlijke functies werden al jaren (secretariaat o.a. 2 jaar a.i.) niet meer bemand omdat bereidwillige liefhebbers zich niet konden vinden in de uitzonderlijke de manier van besturen. De kritiek die door de leden werd geuit op de activiteiten van het bestuur, kwamen niet aan in de gedachten van de nog aanwezige bestuursleden.
Vergaderingen ontaarden regelmatige in schandalige scheld- en schreeuwpartijen. Om u een indruk te geven van een paar voorvallen het volgende: Een verenigingsbestuurder wordt door een afdelingsbestuurder  tijdens een vergadering uitgemaakt voor NSB-er, een ander wordt een paar gebroken benen beloofd en mijn eigen verenigingssecretaris wordt een civiele rechtsgang in het vooruitzicht gesteld, omdat hij in zijn functie de leden van onze vereniging afmeldt bij de Kuststrook. Een ander voorbeeld was het tellen van de stemmen voor het besluit om collectief (alle verenigingen van afdeling 12) over te stappen naar afdeling 5. Bij vereniging 1519 die tegen het samengaan was, werden er 10 stemmen meer uitgebracht dan er daadwerkelijk bij de NPO waren ingeschreven als lid. Dat alles kan allemaal zonder dat voorzitter G.Kok ingrijpt. 
Onder meer deze gebeurtenissen waren er de oorzaak van dat ruim 300 leden (van 13 en na een fusie nog 12 verenigingen), aansluiting zochten bij afdeling 5. Deze beslissing heeft veel leden pijn gedaan, want met deze stap lieten zij andere liefhebbers in hun samenspelen, waar zij vele jaren met veel plezier mee en tegen hebben gespeeld achter. Dat er ca. 400 leden achterbleven kwam voornamelijk doordat het bestuur van afdeling 12 met G.Kok voorop, steeds maar weer kwamen met fabels dat er vele verenigingen uit afdeling 5 naar de Kuststrook zouden komen. Het zou gaan om nagenoeg het gehele samenspel Rijnmond en verenigingen uit het samenspel Leiden. De vereniging Nieuw Leven uit Nieuw Vennep nam het voortouw, maar nadat bleek dat er geen enkele andere vereniging hen zou volgen, melden zij zich weer af bij de Kuststrook. Alle door voorzitter G.Kok gemelde overgangen bleken bedrog.
 
Wat aan de overgang vooraf ging:

Na heel veel gepraat eerder, om toch gezamenlijk tot één afdeling Zuid-holland te komen, werden uiteindelijk 2 werkgroepen samengesteld binnen afdeling 5 (Eerlijk spel) en binnen afdeling 12 (Vijf voor twaalf). De beide commissies waren er eigenlijk heel snel uit en beide werkgroepen brachten een advies uit aan hun beider afdelingsbesturen. Groot was de verwondering dat de besturen de beide commissies direct daarop bedankten en de resultaten van beider commissies naast zich neer legden. Binnen afdeling 5 was het gevolg dat er tijdens een ledenvergadering de zittende bestuursleden werden bedankt en vervangen door een groot gedeelte van de werkgroep. De meerderheid van de leden van afdeling 5 waren het optreden van hun bestuurders dus blijkbaar zat en zagen een fusie wel zitten. Er is dus geen coupe gepleegd binnen afdeling 5, zoals G.Kok en c.s. steeds naar buiten hebben gebracht, maar er is door de leden van afdeling 5 een democratisch besluit genomen door hun toenmalig bestuur te vervangen. Dat het huidige bestuur nu grotendeels bemand wordt door leden van de toenmalige werkgroep is  dus een logisch gevolg van hun eerdere activiteiten. Zij namen hun verantwoordelijkheid.
 
Ook de werkgroep van afdeling 12 werd dus door haar bestuur bedankt en onder druk van de leden van afdeling 12 werden er uiteindelijk wel gesprekken opgestart met het nieuwe bestuur van afdeling 5. Er werden door afdeling 12 echter dusdanige eisen gesteld die uiteindelijk zouden resulteren in een afdeling (voormalige Kuststrook) binnen afdeling 5 met een eigen bestuur en lossingverantwoordelijkheden. De kleine Kuststrook (ca. 700 leden) wilde echter alleen maar praten met afdeling 5 (ca. 2200 leden) op basis van gelijkheid. De eerder schatrijke Kuststrook was echter door het beleid van haar huidig bestuur in een aantal jaren afgezakt tot een armlastige afdeling, ondanks haar torenhoge vrachtprijzen voor de duiven. Afdeling 5 had in 2014 al een riante buffer opgebouwd voor haar leden voor gedegen onderhoud c.q. vervanging van haar materieel. In december 2014 bleken de reserves van afdeling 5 nog verder gegroeid, ondanks hun zeer billijke vrachtprijzen en mede dankzij hun uitstekende organisatie.
 
Omdat de beide afdelingsbesturen er gezamenlijk niet uitkwamen, heeft het NPO-bestuur na diverse gesprekken met de besturen van beide afdelingen als mediator uiteindelijk op 4 december 2014 een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst stelde de NPO, in strijd met het burgerlijk wetboek (besluiten door meerderheid van stemmem werd genegeerd), dat indien ALLE leden van een vereniging vóór overgang stemden, deze vereniging in zijn geheel over mocht stappen naar afdeling 5. Om deze regel te verifiëren dienden alle leden van betrokken verenigingen middels hun handtekening hun overgang te bevestigen. Dat deze krankzinnige voorwaarde voor veel ongenoegen zorg zou dragen binnen de verenigingen hadden de heren in Veenendaal blijkbaar niet bedacht, want met de weigering van één liefhebber om te tekenen werd de overgang van een aantal verenigingen met een veto te niet gedaan. Dat gaf uiteraard grote spanningen binnen die verenigingen.
 
Nadat beide afdelingsbesturen de overeenkomst hadden getekend en de door G.Kok aangekondigde overgangen van de samenspelen Rijnmond en Leiden van afdeling 5 naar afdeling 12 niet waar bleken te zijn, heeft afdeling 12 onder vermelding van uiteen lopende zaken bezwaar aangetekend bij de Tucht- en Geschillencommissie. Nadat zij deze zaak hadden verloren, zijn zij in beroep gegaan bij het Beroepscollege. Dit beroep hebben zij uiteindelijk ook verloren, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een gang naar de Burgerrechter. Die beslissing is op basis van de krakkemikkige regelgeving binnen de NPO (Huishoudelijk Reglement en Statuten) in het voordeel van afdeling 12 uitgevallen.
       
Verwijtbare zaken aan de NPO in deze:

* Het huidige bestuur NPO heeft in al die jaren dat er met de regelmaat van een klok rechtszaken op hen afkwamen nimmer enig initiatief  genomen om hun huishoudelijk reglement en statuten aan te passen, zodat deze zouden stroken met het Burgerlijk Wetboek (B.W.)
 
* De NPO straft afdeling 5 door geen lossingen (ook africhtingvluchten) niet meer op teletekst te plaatsen, waardoor er vele liefhebbers op de vluchtlijn niet op de hoogte zijn van met name doordeweekse africhtingen. Met deze ondoordachte straf benadeeld de NPO de liefhebbers op de vluchtlijn die daardoor vele jonge duiven zijn kwijt geraakt omdat zij niet op de hoogte zijn van de lossingen van afdeling 5. Doordenken is blijkbaar niet besteed aan de bedenkers van deze “straf”.
 
* Dat de NPO, bij monde van Buwalda, Marinus en/of Krijgsman, uit meerdere vertrouwelijke besprekingen dezelfde dag lekken naar G.Kok voorzitter van afdeling 12 is meer regel dan uitzondering. Het gaat onder meer om een sollicitatiegesprek van ondergetekende op 23 februari 2015 te Veenendaal met de heren Buwalda en Marinus, waarvan G.Kok nog op dezelfde dag op de hoogte werd gesteld door één van mijn beide gesprekpartners. Deze liet dat blijken uit een door hem geïnitieerd telefoongesprek.
 
* Ook van het besprokene tijdens het overleg in Apeldoorn op 7 juli 2015 met 3 vertegenwoordigers van de 12 verenigingen (waaronder ondergetekende) bijgestaan door juriste mevr. Olffers en advocaat van Brussel was G.Kok al op de hoogte alvorens dit dezelfde avond aan de 12 verenigingen kon worden toegelicht. Tijdens deze uitleg in Poeldijk ontving één van de aanwezige verenigingsbestuurders al een SMS dat via G.Kok bekend was geworden wat het overleg in Apeldoorn had opgeleverd.
Als direct betrokkene vraag je je dan af, welke reden er dan kan zijn voor één of meerdere van deze heren (Buwalda, Marinus en /of Krijgsman) om G.Kok buiten de besprekingen om te informeren over hetgeen er in besloten kring besproken was. Ik vraag mij af wat er
is gebeurd in de periode dat G.Kok de tijdelijke functie van penningmeester NPO heeft vervult? Is dat zo belangrijk geweest dat hij op de hoogte gebracht moest worden buiten de reguliere kanalen om? De dader dient per omgaande vanwege zijn onbetrouwbaarheid uit zijn functie gezet te worden
 
* Als alle leden van de 12 verenigingen als lid worden uitgeschreven bij de NPO, vraag je je toch af hoe het kan zijn dat er een aantal leden zijn die toch kunnen blijven spelen binnen de NPO. Een telefoontje van G.Kok naar het buro NPO (lees F.Marinus) is blijkbaar voldoende om deze uitgeschreven leden bij de NPO alsnog toegang te geven tot de afdelingsconcoursen van afd. 12 en de nationale concoursen. Ook de enige uit Leiden (afdeling 5) overgestapte liefhebber naar de Kuststrook (vereniging Voorschoten) speelt ondanks de uitspraak van de Rechtbank dat alle leden terug moesten naar de situatie van voor 4 december 2014, nog steeds mee in Voorschoten behorend bij afdeling 12, terwijl hij toch echt terug moest naar afdeling 5. Navraag leerde dat hij toestemming heeft van G.Kok. Vreemd want de uitspraak van de rechter moest toch volgens G.Kok nagekomen worden en waarom heeft de NPO deze liefhebber ook niet uitgeschreven als lid NPO net als de 316 liefhebbers die aansluiting zochten bij afdeling 5?   
 
* Dat je met het uitschrijven van ca. 300 leden ook de vat op deze liefhebbers kwijt raakt was blijkbaar niet opgekomen bij de “wijze” mensen van het NPO-bestuur. Er is nu een samenspel dat Buitenspel heet en gewoon als particulier duiven vervoert en concoursen voor haar leden organiseert, omdat die kiezen voor een organisatie zonder dat er sprake is van laakbare zaken? Een begin van een scheuring binnen de NPO? Dat heeft G.Kok c.s. toch maar mooi voor elkaar gekregen.
 
* Het is toch wel heel bijzonder dat de NPO, met het verwijderen van een goede 300 liefhebbers uit haar ledenbestand, een besluit neemt
(op advies van dhr. Krijgsman ?) terwijl dit volgens het H.R. en de Statuten toch alleen maar is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering, beter bij u bekend als de kiesmannen. Is deze verwijdering dan wel geldig? Kunnen deze 12 verenigingen nu ook een claim indienen bij de NPO net als de Kuststrook nu gedaan heeft bij afdeling 5?  Dat wordt sparen voor de wijze heren in Veenendaal.
 
* Hoe kan het zijn dat een lid van mijn eigen vereniging die als één van de twee weigeraars om over te stappen naar afdeling 5 vrijwel dagelijks contact heeft met G.Kok, een brief van de NPO gericht aan de secretaris van  afdeling 5 gedateerd 11 maart 2015 op dezelfde dag in zijn bezit heeft? Bestudering van deze mail leert mij, dat hij de mail heeft doorgestuurd gekregen van G.Kok. Wat moet de NPO (lees Marinus) nu nog ontkennen?
 
* Dat de heer Krijgsman als juridisch adviseur zijn “eigen werk” creëert met torenhoge rekeningen voor de NPO als gevolg, mag u opmaken uit de zaken waarover hij binnenkort hopelijk tekst en uitleg moet geven over zijn functioneren en adviezen. Juridische gevolgen van zijn onjuiste adviezen (o.a. uitschrijven 300 leden zonder dat zijn opdrachtgever de NPO daar recht toe heeft) behoren op hem verhaald te worden. Hoe heeft deze man de NPO geadviseerd met de claims van ca. € 54.000,-- en € 15.000,-- van afdeling 12 bij afdeling 5 tot gevolg? Ik heb als aanwezige bij het gesprek in Apeldoorn op 7 juli l.l. geen enkel rechtstreeks antwoord vernomen uit de mond van voorzitter Buwalda, zonder zijn telkens vragende blik richting dhr. Krijgsman. Hoe bang is Buwalda om iets verkeerds te zeggen?
 
* Dat Buwalda geen leider is moge ook blijken uit de gelekte mail van G.Kok aan Buwalda, waarin deze stelt dat hij (G.Kok) bereid is te praten over een samengaan van beide afdelingen, maar dat dan eerst de voorzitter (D.de Vreede) en secretaris (W.Vos) per direct dienen op te stappen. Herinnert u zich nog dat verhaal van Calimero?
 
Oplossing:

De oplossing van het conflict tussen afdeling 5 en 12 is heel eenvoudig op te lossen. Hef de virtuele grens op tussen de beide afdelingen en laat de liefhebbers zelf kiezen in welke afdeling zij willen spelen. Niet de bestuurders bepalen dan wat het beste is voor de liefhebbers, maar de leden zelf. Zo hoort het altijd te gaan, maar met bestuurders als hierboven omschreven lijkt het meer op een regime.
 
Ten slotte:

Mogen liefhebbers die alleen maar voor hun plezier met hun duiven willen spelen binnen een goed georganiseerde afdeling en die hun laakbare afdelingsbestuurders zat zijn, dan niet hun eigen weg gaan? Van de NPO, met hun regels van de Unieke Werkgebieden in de hand, blijkbaar niet. Vrijheid van vereniging dat als recht in de Grondwet staat telt bij de NPO blijkbaar niet. Er is binnen de NPO een reglementencommissie, maar wat heeft die de laatste 20 jaar gedaan? Behoren het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de NPO niet te stroken met het Burgerlijk Wetboek?
 
Heren Buwalda en Marinus, op het aan mij toegezegde antwoord voor 25 februari l.l. zit ik intussen niet meer te wachten, maar dat heeft u nu wel begrepen. Of toch niet?
 
Cees Selhorst 

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Johan Hamstra

Gebr. van Toor

Super Fondclub G.O.U.

Van Elsacker-Jepsen

Van Hoeck-Noel

Comb. Verweij-de Haan

A. Engelen

Combinatie Lokhorst

Gebroeders Homma

Familie Huizer

Dick-Jan & Stephan Göbel

Huub Hermans

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!