Duivensites.nl
 
Belangrijk nieuws van de NPO
1-3-2007
 

Reactie van het Bestuur NPO op de motie van wantrouwen

Op 21 februari heeft de Algemene Vergadering NPO een motie van wantrouwen ingediend tegen het Bestuur NPO. De motie werd met 16 tegen 11 stemmen aangenomen.
Het bestuur NPO heeft zich op 28 februari beraden op de gevolgen die men aan deze motie verbindt. In onderstaande brieven, die verstuurd zijn aan de Afdelingen, kunt u de uitkomst lezen.


Geachte besturen,

Het Bestuur NPO heeft zich beraden over de door de Algemene Vergadering NPO aangenomen motie op 21 februari jongstleden. Middels deze brief, welke tevens per e-mail zal worden verzonden, willen wij u informeren.

Vooraf willen wij opmerken dat, hoewel u het ons niet persoonlijk aanrekent, wij het betreuren dat de Algemene Vergadering NPO uitsluitend een gebaar vraagt van het Bestuur NPO. Zoals in de motie aangegeven, zijn ook door de Algemene Vergadering en andere organen fouten gemaakt.

Onze voorzitter, Gert Visser, ziet in de motie aanleiding om zijn functie ter beschikking te stellen. Hij kan zich niet vinden in het oordeel van de meerderheid van de kiesmannen en hij wenst met het oordeel van dit bestuursorgaan niet langer bestuursverantwoordelijkheid te dragen.

Het bestuurslid Jo Vermeulen legt zijn functie per direct neer. Ook hij kan zich niet vinden in het oordeel van de meerderheid van de kiesmannen en hij wenst met het oordeel van dit bestuursorgaan niet langer bestuursverantwoordelijkheid te dragen.

Gerrit van Dijk stelt zijn functie ter beschikking. Hij zal zich bij de komende bestuursverkiezing kandidaat stellen als penningmeester. Deze functie zal hij slechts accepteren indien hij de steun krijgt van een ruime meerderheid van de kiesmannen.

Piet van Gils ziet geen aanleiding zijn functie ter beschikking te stellen. Hij is van opvatting dat aftreden en eventueel herbenoemen zijn geloofwaardigheid vooral in het buitenland ernstig zal aantasten. Dit zal nadelige effecten hebben op een aantal zeer belangrijke ontwikkelingen die thans in internationaal kader vorm krijgen. Nationaal staan wij voor het vliegseizoen en de dreiging van vogelpest en de consequenties van de Europese transportverordening vragen om bestuurlijke continuïteit en hij is van opvatting dat hij daar een belangrijke rol in kan blijven spelen.

Wij vertrouwen er op u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Namens Bestuur NPO,

P.F.L. van Gils
Secretaris

Geachte besturen,

Wij wensen in het belang van de organisatie de lopende zaken af te handelen en daarom zal de Algemene Vergadering NPO op 10 maart aanstaande gewoon doorgaan waarbij het agendapunt bestuursverkiezing van de agenda zal worden genomen.

In ons Huishoudelijk Reglement is in artikel 30 voorgeschreven dat voorstellen tot uiterlijk acht weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk bij de secretaris NPO moeten worden ingediend. Er is ook nog enige tijd nodig om potentiële kandidaten te polsen. Aangezien we dan in een periode zitten waarbij er wedvluchten zijn lijkt het de voorkeur te hebben deze vergadering naar een doordeweekse dag te verplaatsen.

Wij menen dat 14 mei 2007 om 20.00 uur een geschikt moment is. Er zijn dan twee weken ter beschikking om met potentiële kandidaten te spreken.

Om de bestuursverantwoordelijkheden op een verantwoorde wijze vorm te blijven geven lijkt het ons van belang om in dit proces een interim-voorzitter verantwoordelijk te maken voor het inhoudelijke- en voortgangsproces. Ons is aangegeven dat de heer Albert de Jong, voorzitter van Afdeling Friesland ’96, bereid zou zijn om als interim-voorzitter in dit proces te willen optreden. Hij heeft daar inmiddels mee ingestemd. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van en leiding geven aan de Algemene Vergadering van 14 mei aanstaande.

Het een en ander wil dus zeggen dat voordrachten voor kandidaten Bestuur NPO uiterlijk op 19 maart aanstaande binnen moeten zijn en dat de heer Albert de Jong het proces naar een nieuw bestuur zal trekken.


Met vriendelijke groeten,
Namens Bestuur NPO,

P.F.L. van Gils
Secretaris
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.