Duivensites.nl
 
Verkiezing Bestuur NPO
12-5-2007
 

Op 10 maart jongstleden is door de ALV ingestemd met de vorming van een commissie die de interim-voorzitter bij zou staan bij de vorming van een nieuw Bestuur NPO.

Op 13 maart daaropvolgend heeft het Bestuur NPO deze commissie benoemd. Deze commissie bestaat uit de heren L.A. Mackaay, J.M.C van Dijk, P. Provoost, P. Laan en W. Jongh onder voorzitterschap van de heer A.J. de Jong.
Tevens heeft Bestuur NPO op 13 maart de opdracht voor de commissie geformuleerd zijnde het zoeken en voordragen van kandidaten voor een nieuw te vormen Bestuur NPO.

De commissie is een aantal malen bijeen geweest en heeft gesproken over kandidaten die zijn aangedragen, zichzelf hebben gemeld of aangegeven hebben dat ze herkiesbaar zijn. Uiteindelijk heeft de commissie na gedegen afwegingen, waarbij ook kennis en continuïteit een rol heeft gespeeld, het Bestuur NPO een voorstel gedaan. Daarbij zijn overwegingen geweest dat de huidige leden Van Gils en Van Dijk die zich herkiesbaar hebben gesteld, noodzakelijk zijn voor de overdracht van kennis en continuïteit. Daarbij heeft men een aantal namen aangedragen van kandidaten, met daarbij de functieverdeling, die op landelijk niveau zeker een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie.

Het Bestuur NPO heeft besloten het advies van de commissie onverkort over te nemen.

Wij stellen u derhalve voor de volgende personen te benoemen:

  • J. Dirksen, Elst (Utr.) - penningmeester
  • G. van Dijk, Zeist
  • H. Geerink, Tubbergen
  • P.F.L. van Gils, Raamsdonksveer - secretaris Internationale Zaken
  • A.J. de Jong, Steggerda - voorzitter
  • L.A. Mackaay, Utrecht - secretaris Nationale Zaken
  • W. van Stralen, Bantega
De portefeuilles zullen zo spoedig mogelijk worden toegedeeld en te uwer kennis gebracht. Dat zal zeker op het gebied van het secretariaat van de organisatie duidelijkheid geven. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de heer Van Gils, die momenteel naast zijn functie als secretaris van onze organisatie ook enkele belangrijke functies binnen Europa vervult successievelijk zijn directe secretaristaken gaat overdragen aan de heer Mackaay, terwijl zijn overige taken ook bij andere bestuurders terecht zullen komen. Aangezien de heer Van Gils nog 1½ jaar als bestuurder NPO beschikbaar is wordt dit door ons gezien als een uitstekende overgang.

Wij stellen u voor conform het voorstel te besluiten.

Bestuur NPO
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.