Duivensites.nl
 
Overnachtvluchten en neutralisatietijd
Bestuur NPO  5-7-2007
 

De eerste overnachtvluchten in het vliegseizoen 2007 kenmerken zich door het feit dat veel duiven aankomen in de neutralisatietijd of vlak daarna. Dit heeft de nodige beroering teweeg gebracht, vandaar dat bestuur NPO heeft gemeend om middels deze publicatie een en ander op te helderen. In de eerste plaats is er in 2006 een nieuwe berekening van de klassering in de neutralisatietijd aangenomen, die voor velen onduidelijk of onbekend blijkt te zijn. Verder hebben de lossingscommissies de mogelijkheid om het lossingstijdstip aan te passen om zodoende te voorkomen dat er te veel nachtvliegers komen.

Nationaal Tarbes & Ruffec
Voor de komende meerdaagse fondvluchten, waaronder Nationaal Tarbes/Ruffec voor komend weekend, heeft bestuur NPO een bestuursbesluit genomen:
 
Om alle deelnemers zoveel mogeliik gelijke kansen te bieden, moet het uitgangspunt voor de lossing altijd zijn dat nachtvliegen zoveel mogelijk wordt vermeden. De neutralisatieregeling is een middel om de duiven die in de nacht vallen te klasseren, maar het doel van overnachtvluchten is dat duiven zoveel mogelijk buiten de neutralisatietijd worden geklokt. Een belangrijk middel om dat te bereiken is het aanpassen van de lossingstijden.

Uitgangspunt voor de lossing is dat deze plaats vindt op vrijdag en wel zodanig dat nachtvliegers worden vermeden. Mochten de weersomstandigheden van dien aard zijn, dat dit niet mogelijk is dan moet worden bekeken of de lossing op vrijdagmorgen op een zodanig vroeg tijdstip kan plaatsvinden, dat alle prijsduiven op vrijdag thuis kunnen geraken. Als deze mogelijkheid niet aanwezig is, moet worden bekeken of er op zaterdag zodanig vroeg gelost kan worden dat alle alle prijsduiven op zaterdag thuis kunnen geraken. Als ook deze optie niet aanwezig is zal worden bezien of zaterdagmiddag gelost kan worden en wel zodanig dat nachtvliegers zoveel mogelijk worden vermeden. Voor de volgende dagen is alleen de middaglossing een optie en dient rekening te worden gehouden, dat eveneens nachtvliegers zoveel mogelijk worden vermeden.
 
Bestuur NPO heeft door dit bestuursbesluit rekening gehouden met Artikel 3 lid 2b van onze Statuten waarin het van belang is dat een ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht geëerbiedigd wordt.
                                 
De Afdelingen worden verzocht te om minimaal op donderdagavond om 21.00 uur op de losplaats te zijn aangekomen, teneinde aan al deze optie's te kunnen voldoen.

Klassering in en na sluiten van de neutralisatietijd

In 2006 is een nieuwe rekenmethode voor het berekenen van de klassering in de “neutralisatietijd” en vlak daarna ingevoerd. Daarbij zijn twee belangrijke wijzigingen aangebracht t.o.v. de oude rekenmethode:

1. Start en einde van de neutralisatietijd wordt nu berekend m.b.v. de coördinaten van het vlieghok. De noorderbreedte is voor iedere liefhebber 52 graden NB is vastgesteld. De lengtegraad (GPS Oost) bepaalt per liefhebber de start- en stoptijd van de “neutralisatietijd”. De begin- en eindtijd is afhankelijk van de ligging van het hok in de Oost-West lijn en zorgt ervoor dat voor iedere liefhebber de lengte van de neutralisatietijd gelijk is. Grofweg kan men stellen dat aan de oostgrens de “neutralisatietijd”een kwartier eerder begint dan aan de westkust.
2. De duiven die in de “neutralisatietijd” aankomen worden ook geklasseerd rekening houdend met afstand en aankomsttijd.

Feitelijk wordt de “neutralisatietijd” hiermee afgeschaft.

De per liefhebber berekende start- en stoptijd van de “neutralisatietijd” wordt nu alleen nog gebruikt voor het bepalen van de rekenregels welke in de betreffende fase van de wedvlucht toegepast moeten worden voor het berekenen van de snelheid van de duif.

In de oude rekenmethode was de snelheid van een duif gedurende de “neutralisatietijd” hetzelfde ongeacht of deze duif aan het begin of aan het einde van de neutralisatietijd werd geklokt. Dat is nu niet meer het geval. Want in de nieuwe rekenmethode is de snelheid van een duif geklokt aan het einde van de neutralisatietijd, of vlak daarna, lager dan de snelheid van een duif geklokt aan het begin van de neutralisatietijd. Dit geldt ook als er geen duiven in de neutralisatietijd worden geklokt. Dit betekent dat nadat de “neutralisatietijd” afloopt, de snelheid pas na enige tijd (de uitlooptijd ) weer gelijk wordt aan de snelheid berekend volgens de oude rekenmethode. Hierbij wordt een wegingsfactor ingebouwd om dit te bereiken. Deze wegingsfactor wordt bepaald aan de hand van twee eigenschappen van het rekenmodel:

  • Een hoog onderscheidend vermogen tussen de aankomsten in de neutralisatietijd met als nadeel een lange uitlooptijd na het sluiten van de neutralisatietijd.  (b.v. wegingsfactor 4 )
  • Een korte uitlooptijd na de neutralisatietijd met als nadeel een laag onderscheidend vermogen tussen de aankomsten in de neutralisatietijd. (b.v. wegingsfactor 12)

Op de kiesmannen vergadering in maart 2006 is gekozen voor het nieuwe rekenmodel met een wegingsfactor 12.

In 2006 zijn een twaalftal voorstellen voor de juiste klassering in de neutralisatietijd door de NPO beoordeeld op hun  toepasbaarheid. Geen enkel voorstel was het echte ei van Columbus.
De nieuwe rekenmethode is echter gebaseerd op en maakt gebruik van enkele elementen uit deze voorstellen.

Een afdoende oplossing voor de problematiek rondom de neutralisatietijd is er niet. Er zullen altijd discussies blijven over  aannames welke in het rekenmodel gemaakt moeten worden.

Zodanig lossen dat er geen duiven in de neutralisatietijd en vlak daarna aankomen is vooralsnog de beste oplossing.

In onderstaande grafiek is het snelheidsverloop gedurende een wedvlucht met overnachting schematisch weergegeven (volgens de oude en nieuwe rekenmethode).


 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.