Duivensites.nl
 
Paratyfus
Dr. Peter Boskamp  27-10-2008
 

De afgelopen maand kregen we de meeste vragen over de paratyfus. Hierover heb ik al hermaalde malen (uitgebreid) geschreven.
Paratyfus is een ziekte die moeilijk is uit te roeien. De bacterie weet zich langdurig op hokken te handhaven. Dit kan omdat de kiem lang op het hok in leven weet te blijven, maar ook omdat er gezonde dragers onder de duiven kunnen zitten. Vaak zijn dit duiven die ogenschijnlijk totaal geen last van de kiem lijken te hebben. Deze duiven scheiden met tussenpozen deze bacterie in de mest uit.
Dit is een belangrijk gegeven bij de pogingen de aanwezigheid van de bacterie op een hok aan te tonen. Naarmate van meer duiven mest verzameld wordt en deze mest ook van meerdere dagen is, wordt de kans groter deze bacterie aan te tonen. Zo hebben we meerdere malen liefhebbers gehad die ons advies om van vijf dagen mest te verzamelen letterlijk namen en zo met 5 zakjes duivenmest kwamen.
We hebben meerdere keren deze mest allemaal op kweek gezet. Zo kon dan gezien worden dat bijvoorbeeld de tweede en de derde dag, maar ook op de vijfde dag de bacterie wel kon worden aangetoond, maar bijvoorbeeld op de eerste en de vierde dag niet.
Stel dat er nu mest alleen op de vierde dag was verzameld voor een mestkweek dan zou deze liefhebber een gunstige uitslag hebben gekregen terwijl de duiven een zware besmetting hadden met paratyfus.

In de praktijk blijkt evenwel dat mest van vijf dagen verzameld (geen emmer vol!) een goed representatief beeld geeft van de besmettingsgraad van de duiven.
We moeten hierbij wel in de gaten houden dat het belangrijk is deze mestmonsters pas te verzamelen als de duiven minimaal 4 weken geen medicijnen meer hebben gehad. Medicijnen remmen de uitscheiding van de paratyfus in de mest. Het hangt af van het gebruikte middel hoelang deze remming duurt.
Een mestkweek tijdens het seizoen als er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van ontsmetting of andere kuren, levert doorgaans een goed resultaat op. Dit is echter totaal geen garantie dat er ook geen dragers zijn.
Houdt hier altijd rekening mee bij het laten verrichten van mestkweken.
Ook frequente toediening van Bony-SGR en Bony-Sambucca plus maar ook van de Bony-Weerstandsdrank-Novo blijken in de praktijk de uitscheiding van de bacterie in de mest af te remmen.

De ruiperiode is een verzwakkende factor voor de afweer van de duiven. Hierdoor zien we dan ook een toename van de uitscheiding van de paratyfusbacil tijdens de ruiperiode. Dit komt, zoals eerder vermeld dus ook doordat tijdens de ruiperiode, bij voorkeur, geen medicijnen worden verstrekt.

Van de remmende werking op de uitscheiding van de paratyfusbacil door de weerstandsdranken kunnen we natuurlijk ook dankbaar gebruik maken bij de bestrijding van deze ziekte. Twee tot drie maal per week deze dranken verstrekken kunnen al sterk bijdrage in de remming van de uitscheiding.

De bekende najaarskuren

De meeste vragen bereiken ons over de najaarskuren tegen de paratyfus. Standaard geef ik aan dit pas na de ruiperiode te doen omdat ik bij voorkeur geen medicijnen verstrek tijdens de ruiperiode.
Wat het nut hiervan lopen de meningen sterk uiteen. Er zijn liefhebbers die er bij zweren en zeggen dat sinds ze dit doen de vluchtprestaties en de kweekresultaten sterk stijgen. Er zijn evenveel liefhebbers die zeggen dat ze geen verschil bemerken, of ze nu wel of niet een kuur geven na de rui.
Wat is nu de waarheid?
Deze is er niet. In ieder geval niet absoluut. De waarheid ligt als zo vaak  weer eens in het midden.
Wat bedoel ik ermee?
We moeten goed onthouden dat als er dragers zijn van paratyfus deze de bacterie dus wisselend in de mest uitscheiden. Sommige dagen wel, andere niet. Het verstrekken van medicijnen die werkzaam zijn tegen paratyfus ( enrofloxacine (Baytril), Difloxacine (Dicural), Chlooramfenicol, Furazolidone, furoxine, Flumequine, Trimsulfa enz. enz ) remt de uitscheidng van de bacterie in de mest. Afhankelijk van het gebruikte middel een tot twee maanden. Baytril en Dicural remmen de uitscheiding het langst, zo is uit onderzoek gebleken.
Het is evenwel een illusie te veronderstellen dat deze kuren de paratyfus uit kunnen roeien. Dit is een sterke misvatting. Hiervoor is deze bacterie veel te hardnekkig.
Hebben deze kuren dan helemaal geen zin?
De aanwezigheid van de paratyfusbacil vormt een aanslag op de afweer van de duiven. Hierdoor krijgen andere infecties die de duiven kunnen belasten ook meer kans. En dit fenomeen is er dan ook mede de oorzaak van dat duiven die besmet zijn met paratyfus doorgaans niet hun vormtop bereiken. Deze duiven zouden zonder paratyfusbesmetting waarschijnlijk beter presteren.

Door te kuren “tegen paratyfus” worden door diverse medicamenten ook de andere belastende duiveninfecties teruggedrongen. Hierdoor krijgen deze duiven als het ware iets meer “lucht”(soms letterlijk) waardoor de duiven er veel beter op lijken te komen staan.
De liefhebbers waar dit fenomeen zich voordoet stellen dan ook vaak dat ze goede ervaringen hebben met de parakuren.
Liefhebbers waarbij de duiven een goede afweer bezitten zien vaak dus geen of nauwelijks effect van deze kuren.

Bestrijden van de infectie

Zoals gesteld lukt het doorgaans niet om met medicijnen de uitscheiders van de paratyfusbacil van hun kwaal af te helpen.
Na een tot twee maanden is het oude niveau van uitscheiding vaak weer bereikt.
Regelmatig kuren moet dan zorgen dat de uitscheiding wordt onderdrukt. Dat is natuurlijk geen gewenste aanpak en moet ook worden afgeraden. Zeker uit het oogpunt van zgn. resistentie-inductie (het door onoordeelkundig medicijngebruik ongevoelig maken van de bacterie voor geneesmiddelen)
Uit onderzoek blijkt dat vaccineren tegen paratyfus de utscheiding van deze bacterie in de mest tot een half jaar kan afremmen. Door hiervan gebruik te maken is het mogelijk een dergelijke “paraplu” te leggen over de duiven dat de kans dat er nieuwe besmette dragers komen steeds kleiner wordt.
Voorwaarde is dan wel dat er minimaal twee maal per jaar gevaccineerd wordt.
Het is ons meerdere malen gelukt om op deze manier paratyfushokken van hun besmettingsdruk af te helpen. Het is evenwel een aanpak die voldoende lang dient te worden volgehouden.
Behoort U tot de categorie liefhebber die op korte termijn resultaat wil zien dan adviseer ik U het helemaal te laten om te vaccineren. Eenmalig de duiven vaccineren tegen deze ziekte is een zinloze bezigheid. Dan kan men zich het geld van de enting beter besparen.

Tot nu toe had ik het over dragers van de bacil. Wat nu te doen als er duiven zijn met klinische verschijnselen van paratyfus (draainekken, diarree, knobbel op de vleugel etc). In deze gevallen is het raadzaam om te kijken welk medicijn het beste werkt (Antibiogram)  en dan voldoende lang te kuren. Minimaal 14 dagen. Dan adviseren we twee keer over te vaccineren met drie weken tussentijd en vervolgens nog een week na de eerste enting na te kuren. Ervaring leert dat duiven die besmet zijn wel eens sterk kunnen reageren op een vaccinatie waardoor ze hangerig worden.
Let wel dit nakuren dient alleen te geschieden als er gewerkt wordt met een dode entstof. De liefhebbers die de Duitse entstof Zoosal-T gebruiken dienen deze nakuur te laten omdat het hier een levende entstof betreft. Door gebruik van de medicatie zou het effect van de vaccinatie immers afnemen.

Samengevat kunnen we stellen dat een besmetting met paratyfus een serieuze aangelegenheid is maar dat een stringent doorgevoerd bestrijdingsplan op termijn de duiven van hun paratyfus-besmettingsdruk kan helpen bevrijden.
Het is evenwel een illusie te denken dat dit alleen met medicijnen lukt.
Ook hygiënemaatregelen op de hokken (schoonmaken, ontsmetten en uitbranden) zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Beurzen

November is de maand van de duivenbeurzen. We zullen met onze stand en een deel van onze medewerkers aanwezig zijn op de beurzen van Rosmalen, Kassel en Oostende.
Onze nieuwe catalogus is dan ook beschikbaar. Hierin staan naast een beschrijving van onze voedingssupplementen ook een gezondheidsschema en andere adviezen om de medische begeleiding tot een succes te maken.

Zoals altijd tijdens de beurzen zijn er acties en worden zolang de voorraad strekt
proefmonsters uitgedeeld.
Voor liefhebbers die niet in staat zijn om ons tijdens de beurzen persoonlijk te bezoeken bieden we de mogelijkheid om tijdens de beursdagen bestellingen te plaatsen ( uitsluitend via internet) die onder de beursacties vallen.
(Let wel. Dit geldt alleen voor de dagen dat de beurzen zijn. Uitzonderingen maken we hier niet op.)

Wellicht tot ziens op een van de beurzen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.