Duivensites.nl
 
Kennismaking bestuurskandidaten NPO
Gert Krab  2-3-2009
 

Op de informatieve avond, aansluitend op de Extra ALV van 17-02 hebben de nieuwe- en herkiesbare kandidaten zich voorgesteld. Zoals al eerder gememoreerd, hadden drie herkiesbare kandidaten (Geerink, Van Stralen en Dirksen) al in een veel eerder stadium een beleidsvisie willen afstemmen met de twee anderen (De Jong en Mackaay) en hiermee naar buiten willen komen. Volgens Albert de Jong liggen de visies niet zo ver uit elkaar, waarom dan niet afstemmen en communiceren naar de kiesmannen en leden? Later bleek dat van de nieuwe kandidaten P. Laan moeite had met het publiceren van de CV’s i.v.m. de verspreiding in de media/websites. Dat De Jong geen moeite had dat standpunt over te nemen mag geen nieuws zijn.

De kandidaten deden een voorstelrondje. De bijzonderheden kan ik als volgt kort samenvatten. De meesten hebben een groot bestuurlijk verleden. Enkele typeerden hun sterke punten: J. (Jan) Kokke is organisator, troubleshooter en peoplemanager, A.J. de Jong heeft naast ruime ervaring in overleg met ministeries vooral tijd en weinig schrik van kritiek. Dat laatste zou ik het woordje ‘te’ voor willen zetten. Van L. Mackaay was volgens eigen zeggen zijn bestuursverleden ‘perfect verlopen’. Het zou beter zijn als je voormalige collega’s dat over je zeiden, dan dat je dat zelf moet doen.
H. Geerink gaf in het kort zijn visie (en die van mede-kandidaten Dirksen en Van Stralen). Hieronder treft u dit aan op schrift:

BELEIDSPLAN & TOEKOMSTVISIE

Het is wenselijk dat bestuur NPO een meerjaren beleidsplan en bijbehorende organisatiestructuur gaat presenteren. Ook is het wenselijk dat de bereikbaarheid en verantwoording wordt verbeterd.

Bereikbaar

Vragen en behoeften vanuit de kiesmannen en de leden dienen als basis voor het toekomstige beleid. Er moet betere communicatie komen met de kiesmannen en de leden, bijvoorbeeld via commissies / ledenpanels / landelijke bijeenkomsten / poll-forum / enquêtes.

Het bestuur verbreden met commissies en adviesorganen. Hierbij valt te denken aan sport, organisatie, concoursveiligheid, vervoer, losplaatsen en lossingen. Hierin zitten leden en/of bestuurders.

Meerjarenbeleid vaststellen met een bijbehorende organisatiestructuur

  • Elke portefeuille houder schrijft voor zijn portefeuille een concept beleidsnotitie voor de periode 2009-2015;
  • De concept beleidsnotities dienen als inputs voor enkele hei-sessies waar bestuur NPO de (kern)taken en doelen van de landelijke organisatie bepaalt voor de komende 6 jaar. Er moet uiterlijk eind april 2009 een beleidsplan zijn van bestuur NPO waarin staat wat de kernonderwerpen zijn die bestuur NPO uitwerkt.

Belangrijke onderwerpen in willekeurige volgorde, zijn:

  1. Concoursveiligheid
  2. Welzijn, vervoer en lossingen.
  3. Losplaatsen en nationale concoursen.
  4. Promotie en ledenwerving.
  5. Ontwikkelen lobby landelijk en europees
  6. Doel en gewenste structuur van de organisatie
  7. Dienstverleningen aan afdelingen en leden

Verantwoording

Er moet gewerkt worden op basis van een beleidsplan, liefst per jaar en per portefeuille uitgewerkt in jaarplannen. Er wordt aan de kiesmannen en leden gerapporteerd wat er is besloten en wat de status is van afgesproken acties.

Dhr. T. (Ton) de Vries gaf meteen blijk van leiderschap en charisma door als enige staande het woord te richten tot de kiesmannen. Ook hij gaf zijn visie op de NPO en haar toekomst en stelde zich kandidaat voor het voorzitterschap en gaf aan dat de kwaliteit van een voorzitter niet in de beschikbare tijd zit. Als wethouder voor de PvdA in een college met CDA en CU, kwam hij met heldere en duidelijke standpunten, welke m.i. aansloten bij die van Geerink, Van Stralen en Dirksen. Kortom, in mijn ogen een geschikte opvolger van Albert de Jong.

Na het voorstelrondje werden enkele vragen gesteld door de kiesmannen. Het belangrijkste wat naar voren kwam en tekenend voor de afgelopen periode, was toch wel dat alle nieuwe kandidaten en Geerink, Van Stralen en Dirksen, van mening waren dat de uitgaande advertentie voor een nieuwe directeur op z’n minst gecommuniceerd had moeten worden naar de kiesmannen. Maar nog meer tekenend, was toch wel dat zowel Geerink, Van Stralen en Dirksen als bestuurslid de advertentie uit de media moesten vernemen en dat in het bestuur het laatst gesproken was over een beleidsmedewerker, niet over een directeur! U kunt dit alles teruglezen in Advertentie vacature directeur NPO niet gecommuniceerd.

Tijd voor een bestuurssamenstelling die voorziet in vernieuwing!

Overige relevante artikels:

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.