Duivensites.nl
 
Nekslag voor de voorzitter NPO?
Cees de Jong  6-3-2009
 

Zojuist heb ik het rapport gelezen van de Financiële Begeleidings- en Controle Commissie. En dat liegt er niet om! Het rapport zelf beslaat drie volle pagina’s maar ik zal de meest verbijsterende delen daarvan hier publiceren.

Debiteuren.
Het debiteurenbeleid is van een zeer bedroevend niveau.
Posten welke bij de vorige controle open stonden en niet dubieus waren, staan nu voor het merendeel nog altijd open.
De inbaarheid van deze posten, enkele zelfs van 2004, is zeer twijfelachtig. Wij adviseren derhalve alle posten ouder dan 30 juni 2007 volledig te voorzien en de posten daterend van 1 juli 2007 tot 30 juni 2008 voor 50% te voorzien.
Hieruit volgt een afwaardering van circa € 7.000,00

Opmerking van CdJ: in gewoon Nederlands betekent dit dat het Bestuur NPO een bedrag van € 7.000,00 gewoon heeft weggegooid door niet tijdig het geld bij de schuldenaars op te eisen!

Afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Wij hebben geconstateerd dat een aantal posten sterk afwijken van het gebudgetteerde bedrag. Overigens meestal in positieve zin.
Met name willen wij uw aandacht vestigen op de post “PR/Image/contacten” (€ 53.000 begroot, € 26.500 besteed).

Opmerking CdJ: dit lijkt positief maar is dat helemaal niet! Want het betekent doodgewoon dat uit het door de leden bijeengebrachte geld  € 53.000 is bestemd voor publicitaire doeleinden. Voor het  in brede zin bekend maken en doen accepteren van de duivensport. Maar dat daar feitelijk veel te weinig aan wordt gedaan.
En dan maar klagen dat het ledental terugloopt!

Voor 2009 en 2010 wordt er bij de leden € 2,00 contributieverhoging in rekening gebracht welke bestemd is voor de Stichting PPN. Wij zijn van mening dat dit (voor een deel) uit de exploitatie beschikbaar kan en moet zijn. De financiële ruimte is er!

Opmerking CdJ: het blijkt dus dat niet alleen de auto een melkkoe is maar ook de duivenliefhebber. In feite staat hier dat de NPO de kosten voor de PPN gewoon uit de lopende inkomsten kan betalen en dat een verhoging van de contributie helemaal niet nodig is.

Aanbesteding ringen en clips.
De aanbesteding voor het maken van de ringen en de clips 2009 kan als amateuristisch worden genoemd.
Voor de ringen is slechts één offerte gevraagd, voor de clips twee.
Uit de stukken blijkt duidelijk dat er wat de ringen betreft geen onderhandelingspositie is geweest. Uit de stukken maken wij op dat de leverancier bij voorbaat al wist dat hij mocht leveren.
Daarnaast zijn er geen harde garanties gesteld bij de uitlevering hetgeen voor de dramatische uitlevering naar de leden heeft gezorgd.

Opmerking CdJ: de FBCC zegt het vriendelijk. Maar er staat gewoon dat het bestuur zijn werk niet heeft gedaan, dat er teveel is betaald en op te zachte voorwaarden  en dat de onderhandelingspositie over de aanschaf van ringen en clips is verkwanseld!  

Personeel.
In het jaarverslag wordt melding gemaakt van openstaande vacatures op het bureau en de start van de werving en selectie daarvan. Daarnaast hebben wij tijdens de bespreking vernomen dat de directeur per 1 augustus 2009 terugtreedt als leidinggevende op het bureau. De directeur blijft wel aan voor advisering en ondersteuning op internationaal niveau. Naar wij hebben begrepen voor 70% van het huidige salaris. Echter voor welke periode is ons niet duidelijk, we gaan ervan uit dat dit tot de pensioendatum is.

Opmerking CdJ: Wat moet je daar nu weer mee? Het is natuurlijk duidelijk wat er achter zit. De voorzitter NPO wil de directeur kwijt. Dus krijgt de directeur tegen duur geld een softe job aangeboden tot zijn pensioen. Op kosten van de leden NPO.

De FBCC heeft hier “enige moeite” mee.
Ten eerste loopt het ledental sterk terug.
Ten tweede is uitbreiding van het personeel resultaattechnisch zeer onverstandig.
Ten derde moet er eerst een beleidsnota komen waarin wordt aangegeven waar wij in de toekomst met de organisatie naartoe willen. Welke taken moeten en kunnen op het bureau gedaan worden en hoeveel personeelsleden horen daarbij.

Opmerking CdJ: in feite stelt het FBCC dat het uit moet zijn met de ongecontroleerde toename van personeel en dat er eerst maar eens een rapport op tafel moet komen dat aangeeft hoeveel personeel er eigenlijk in de toekomst nodig is.

De FBCC stelt dan ook voor om eerst een beleidsnota op te stellen alvorens er personeel wordt aangenomen.
Daarnaast adviseert de FBCC om geen 1,7 arbeidsformatie ( 1 nieuwe directeur en een oude directeur voor 70%) op directieniveau te laten functioneren.
Een inwerkperiode van maximaal 1 jaar voor de nieuwe directeur is reëel en past binnen de begroting.
Tot slot adviseert de FBCC de in gang gezette werving en selectie van personeel te staken en de vacatures niet te vervullen.
Zij maakt daarbij een uitzondering voor de nieuwe directeur maar niet eerder “dan dat de demotie of vervroegde pensionering van de huidige directeur door leden en FBCC is goedgekeurd”.

Opmerking CdJ: dit zijn tenminste zinnige voorstellen. Het is natuurlijk onzin om personeel aan te trekken als je nog niet weet wat je personeelsbehoefte in de toekomst gaat zijn.
En het is ook onzin om een nieuwe directeur in te huren voor een langere inwerktijd dan noodzakelijk. Net zo goed als het onzin is om de huidige directeur in een soft job “weg te promoveren”.

Nog even een opmerking over de titel van dit artikel.
Ik noemde het “Nekslag voor de voorzitter NPO?”.
En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen ja, maar het is toch niet allemaal de schuld van alleen maar de voorzitter!
Naar mijn mening is het dat echter wel.
We hebben al eerder gezien dat we niet kunnen spreken over een “collegiaal bestuur”.
We hebben al eerder gezien dat de voorzitter niet met de bestuursleden communiceert.
We hebben al eerder gezien dat de voorzitter het bestuur niet kan besturen.
En wat de opmerkingen van de FBCC betreft is het duidelijk  dat de geconstateerde gebreken, zowel op personeel als op financieel gebied, alleen maar op deze grote schaal uit de hand hebben kunnen lopen doordat de voorzitter in de verste verte niet voor zijn taak is berekend.

CdJ

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.