Duivensites.nl
 
Algemene nieuwsfeiten vanuit Bestuur NPO
Van de NPO  11-4-2009
 

In de maand maart is onder meer gesproken over de problematiek rond Urk/Flevopolder. Deze problematiek raakt de afdelingen GOU, Midden-Nederland en Friesland. Het bestuur NPO heeft aan Afdeling GOU verzocht het voortouw te nemen om samen met de andere afdelingen dit probleem proberen tot een oplossing te brengen.

Internationaal spel afdeling 7 t/m 11

Met betrekking tot de overeenkomst met de afdelingen 7 tot en met 11 en het internationale spel zijn de volgende afspraken bevestigd:

Alle liefhebbers die NU spelen dienen niveau 9 te zetten en spelen dan automatisch mee in niveau 10. De Duitse liefhebbers vullen verplicht niveau 10 in. Uit niveau 10 wordt de NU uitslag gemaakt. In niveau 10 kunnen de NU liefhebbers poulen.
De NU zal zelf de publicatie verzorgen dat liefhebbers voor aanvang van het seizoen dienen aan te geven als zij niet willen dubbelen.
De NPO huldigt de internationale kampioenen tijdens de Nationale manifestatie. De NU levert de gegevens, zoals berekend volgens het eigen systeem (6 NU-vluchten en NU-kampioenschappen). NPO neemt deze gegevens over. De kosten van de internationale huldiging door NPO op de manifestatie  worden gedragen door NPO. Overigens kunnen alle NU-kampioenen uitgebreid worden gehuldigd op een eigen feestmiddag georganiseerd door de NU.
Persberichten door de NU zelf te verzorgen met kopie aan de NPO. Indien NPO publiceert dan kopie aan de NU. Bij misverstanden overleg met elkaar.
Het Internationale spel, niveau 10, is van de NPO waar zij eindverantwoordelijk voor blijft. Bestuur NPO kan het Internationale spel delegeren aan een ander rechtspersoon, maar het eigendomsrecht blijft voorbehouden aan bestuur NPO.
Correspondentie zal aan de afdelingen 7 t/m 11 gezonden worden met een afschrift aan de NU. Dit om de structuur en beleidslijnen van de NPO aan te houden.
Het bestuur NPO hecht er veel waarde aan om gezamenlijk tot een werkbare situatie te komen en met hoopt dat men hier een aanzet toe heeft gegeven. De afspraken hebben betrekking op 2009. In het najaar zal er geëvalueerd worden met de afdelingen 7 t/m 11, de NU en het bestuur NPO.

Klassering Meurkens

De heer Meurkens zal op grond van de uitspraak van het Beroepscollege zijn nationale klasseringen krijgen. Deze zullen tevens worden gepubliceerd.

Deelname aan Weitstreckenflüge Süd-Ost

Er is besloten dat er geen bezwaren zijn indien Nederlandse leden willen deelnemen aan de Weitstreckenflüge Süd-Ost in Duitsland.

Geen vergoeding vrijwillige functionarissen

Op een vraag van een commissie besluit het bestuur dat er aan commissies en anderen die binnen onze organisatie functies uitoefenen, geen vergoeding zal worden toegekend. Wel zal de Financiële Begeleidings- en Controle Commissie worden gevraagd wat de consequenties zouden zijn indien wel een vergoedingensysteem zal worden ingevoerd. Daarbij is dan ook de vraag hoe een dergelijk systeem er dan zal moeten uitzien.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.