Duivensites.nl
 
Overname Compuclub door NPO
Gert Krab  3-10-2009
 

Op de site van Afdeling 5 troffen wij een verslag van de vergadering aangaande de overname van Compuclub door de NPO aan. Een goede zaak dat zulke informatie transparant gemaakt wordt. Op de NPO site heb ik er niets over gelezen. Afdeling 5 was in transparantie al eerder een voorbeeld voor andere afdelingen door actuele lossingsinformatie op hun site te zetten (en dan bedoel ik niet de lostijden zelf, maar de informatie voorafgaand aan het lossingsmoment). Hieronder treft u het volledige verslag aan gericht aan de samenspelen van Afdeling 5 Zuid-Holland:

Geachte bestuurders,

Een groot aantal van u heeft een schrijven van de NPO mogen ontvangen over een overname van de Compuclub en de daaraan verbonden oprichting van het NRB (Nationaal Reken Bureau). Ik ben namens Afdeling 5 naar de aangekondigde vergadering geweest. In de bijgevoegde presentatie kunt u lezen wat de reden is voor de NPO om het rekenwerk  van de Compuclub over te nemen.

Er kunnen wel enkele kritische kanttekeningen geplaatst worden bij de eventuele overname. De NPO gaat er van uit dat de Compuclub 80% van de markt bedient, en dat eventuele andere op de markt opererende rekenbureaus niet groot genoeg zijn om aan de vraag, na het verdwijnen van de Compuclub, te voldoen. Alle andere aanbieders zijn maar een of twee mans bedrijven en dus niet betrouwbaar genoeg. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat de Compuclub ook maar door twee personen in de lucht gehouden wordt. Als er iets met een van die twee gebeurt is er ook daar een groot probleem.

De vraagprijs voor de software en gebruikte hardware van de Compuclub is € 80.000 euro. Over deze prijs valt niet te onderhandelen volgens de penningmeester. De NPO krijgt er dan wel drie personeelsleden bij. Dit zijn de twee werknemers van de Compuclub die direct verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de uitslagen en een administrateur. Deze laatste zou dan op het bureau ingepast moeten worden en een deel van de werkzaamheden van Frank Marinus uit handen nemen. Bij een dergelijke overname moet niet uit het oog verloren worden dat het dienstverband overgaat van Compuclub naar NPO. Dit betekent dat de personeelsleden een arbeidsverleden meebrengen, dat op termijn een extra risico voor de NPO in zal houden van ongeveer € 250.000 bij beëindiging van het dienstverband.

De voorgestelde financiering is doorgenomen met een fiscalist maar nog niet voorgelegd aan de inspecteur van belastingen. De vereniging NPO gaat zich via een stichting constructie op de markt begeven en dat kan de nodige problemen op gaan leveren. Te denken valt aan de BTW problematiek maar ook vennootschapsbelasting wordt dan een mogelijkheid voor de fiscus. De penningmeester heeft min of meer toegezegd dit uit te zoeken voor 17 oktober.

In de presentatie gaat de NPO uit van een opbrengst van € 90.000 aan rekengelden. Ik schat dit aan de hoge kant. Als ik naar onze eigen afdeling kijk, betalen wij jaarlijks niet meer dan € 9.600 in 2008 en 2009. Afdeling 5 is een van de grootste afdelingen in Nederland als we kijken naar de aantallen duiven dat wij verzenden. Er rekenen 10 afdelingen bij de Compuclub en sommige daarvan zijn niet veel groter dan een Samenspel van Afdeling 5 ( b.v. de Kuststrook) Ik weet uit informele bron dat de tariefstelling van de Compuclub belangrijke verschillen kent tussen afdelingen onderling. We moeten dan ook een prijs verhoging verwachten, als een en ander door gaat.

De totale operationele kosten worden door de penningmeester geschat op €170.000 per jaar aan salarissen om de uitslagen te fabriceren. Er is dus nog een gat van €80.000 euro dat gedekt zou moeten worden door de opbrengst van Compustam, Winver en Autokon en de abonnementsgelden van prestatie overzichten van Compustam. Voor de begroting van volgend jaar is alvast een update van Compustam voor €24.000 euro opgenomen. Dit lijkt mij een eenmalige opbrengst, of men gaat er van uit de Compustam gebruikers jaarlijks een update te sturen om zodoende een vaste opbrengst te verkrijgen. De penningmeester had er nog niet aan gedacht dat de prestatie overzichten op dit moment door Compuclub versleuteld aangeleverd worden. Als de NPO de markt op gaat als leverancier, direct of indirect, via de op te richten stichting, dan zal dit zeker tot een klacht bij de NMA leiden. De nog zelfstandige rekenbureaus worden dan benadeeld door de NPO die zelf als leverancier op de markt gekomen is. De anderen kunnen nooit dezelfde overzichten leveren omdat het interface beschermd is.

Een extra reden om te twijfelen aan de begrote opbrengst is op de web site van Compuclub zelf te vinden. Het rekenprogramma Winver heeft een gratis update service. Alleen de helpdesk kent een prijs van € 10 of een huurprijs van € 5 per jaar. De inkomsten van Winver zijn dus te verwaarlozen. Autokon kent alleen een huurprijs van € 33 voor een periode van 3 jaar. De opbrengst van Autokon zal dus ook minimaal zijn. Immers al lopende overeenkomsten leveren een paar jaar helemaal niets op en de verenigingen die het daarna gebruiken in combinatie met Winver, slechts € 10.  In mijn omgeving zijn slechts een handvol Compustam gebruikers die een abonnement hebben op de prestatie gegevens. De meeste gebruiken de prestatie module in het geheel niet of toetsen de uitslagen zelf in. Compuclub heeft zich verplicht de prestatie overzichten op floppy disk te leveren aan haar gebruikers. De kosten hiervan zijn niet begroot en dus ook niet opgenomen in de verwachtingen. Ook de helpdesk heb ik niet terug kunnen vinden. Een belangrijk deel van de abonnementskosten voor Winver en Autokon zijn nu net terug te voeren op de helpdesk.

De duivensport is helaas een krimpende markt. We weten zeker dat over tien jaar er veel minder duiven verzonden en uitgerekend worden dan in 2009. Het is dan ook niet verantwoord het personeel van de Compuclub op deze manier over te nemen. Als we uit gaan van een daling van het aantal duiven van 4% per jaar dan moet over tien jaar de software al ruim € 110.000 per jaar opbrengen. Het enige alternatief is de rekengelden jaarlijks te verhogen met het percentage waarmee het aantal gerekende duiven afneemt.

Als de Compuclub het dienstverband met het personeel beëindigt en pas dan de rechten van de programma,’s aan de NPO verkoopt voor de genoemde €80.000, dan zijn in ieder geval de lijken uit de kast als een en ander door een forse terugloop van het aantal duiven mislukt. De NPO zou dan alleen de twee productie medewerkers in dienst moeten nemen. Als er behoefte is aan hulp voor de administrateur kan dit zeker goedkoper ingevuld worden door een deeltijd medewerker(ster). Compustam dient buiten de overname te blijven, dit programma behoort niet tot de ‘core business’ van de NPO. Er zijn meerdere stamboom programma’s op de markt, die nu weggedrukt worden door het alleenrecht van de Compuclub op de prestatie overzichten. De door de Compuclub geleverde overzichten bevatten uitsluitend gegevens die eigendom zijn van de Afdelingen.

Als deze gegevens geld waard zijn voor de Compuclub of NPO, dan zal zeker de discussie ontstaan over het eigendomsrecht van de gegevens. Ook de afdelingen moeten jaarlijks een krimp verwerken en hun begroting daar op aanpassen. Alternatieve inkomsten zijn ook daar welkom.

In het geval dat de Compuclub van de markt gaat, of de tarieven van het NRB gaan substantieel omhoog, dan heeft onze afdeling nog altijd haar eigen rekenprogramma. Dit programma kan zonder kosten voor de verenigingen weer in gebruik genomen worden. Een twintigtal verenigingen gebruikt het namelijk nog steeds. (heel Gouwe en IJssel en een aantal verenigingen uit diverse andere samenspelen en afdelingen)

Op grond van het bovenstaande is mijn conclusie dat de voorgestelde overname van de Compuclub grote financiële risico’s meebrengt. De inkomsten van de Compuclub zijn immers nu al onvoldoende om de vaste kosten te dekken. Dat zal door het afnemende aantal duiven en liefhebbers dat voor de komende jaren moet worden verwacht alleen maar toenemen

Alternatieven zijn m.i.:

1. Na beëindiging van de Compuclub (liquidatie) alleen de relevante software en personeelsleden overnemen.
2. Het eigen rekenprogramma van Afdeling 5 updaten en ook aan andere afdelingen tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.
3. Het verenigingsprogramma (Uitslagen en beheer EC-systemen in een programma) is al gratis te gebruiken door alle postduiven verengingen in het land.

We zullen 13 oktober een beslissing moeten nemen met als grootste problemen het personeel dat moet worden overgenomen, de onduidelijkheid wat Compustam echt waard is/opbrengt en het eigendom van de gegevens van de prestatie-overzichten. De problematiek van de Compuclub komt op de NPO vergadering van 17 oktober als extra agendapunt aan de orde.

Namens het bestuur Afdeling 5 Zuid-Holland,

C.J.A. Epping,
Wnd. voorzitter

Bron: www.afdeling5.nl

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.