Duivensites.nl
 
Verslag persbijeenkomst NPO
Wiebren van Stralen  5-12-2009
 

Toen ik om 14 u (en 2 min) binnenkwam was iedere genodigde al binnen en de voorzitter - stipt als hij is - ook al begonnen. De pers was vertegenwoordigd middels NP-Orgaan/Fondkrant (Bram Walpot), Het Spoor der Kampioenen (Wim Vos), Duifke Lacht, Duivensites.nl (Gert Krab en Wiebren van Stralen).
Verder waren aanwezig voorzitter Albert Jan de Jong, Ton Ebben, Jaap van der Kamp en Jelte Huizinga. De laatste twee heren ontfermen zich over het project 'Vlucht naar de toekomst' en begeleiden bestuur en bureau daarin.
Voorzitter de Jong trapte af en gaf in heldere bewoordingen weer waarom de laatstgehouden ALV in Wijchen een in zijn ogen historische start is geweest, waarbij het startdocument het licht heeft gezien. Het bestuur is van plan om de sport en het spel centraal te gaan stellen, daar de leden rechtstreeks inspraak op te laten hebben en zelf daarna het ondersteunend beleid oppakken. Er wordt kort geschetst hoe het proces tot dusver is verlopen en waarom er bijvoorbeeld ondertussen weinig is gecommuniceerd. Ook wordt aangegeven dat het een informerende bijeenkomst is met de pers, die zonodig wordt herhaald.

Vervolgens worden Jaap v.d. Kamp en Jelte Huizinga voorgesteld, ze blijken beide een ruime staat van dienst te hebben in de vakbond CNV, resp. 25 en 20 jaar. Ook in die organisatie werkten ze als duo en hebben ze zich veel beziggehouden met veranderingstrajecten. Het is duidelijk dat ze een sterk sturende rol hebben op de 'vlucht naar de toekomst', illustratief daarvoor is een nu en dan vragende blik van de voorzitter om bevestiging richting deze heren, als er een vraag wordt beantwoord van de pers. Er wordt even stilgestaan bij de 4 bijeenkomsten die er in het land zijn georganiseerd, waarop 220 liefhebbers afgekomen zijn (waaronder (slechts) 9 afdelingsbestuurders, en het drukst bezocht in Zwolle met 90 man).
Als Jaap v.d. Kamp het woord krijgt staat hij even stil bij de vraag waarom hij deze opdracht op zich heeft genomen. De persoonlijke overtuiging van De Jong dat verandering in onze sport broodnodig en onontkoombaar is, heeft hem over de streep getrokken. Deze verandering kan naar zijn mening alleen gestalte krijgen als er duidelijk leiderschap getoond wordt en er een goed 'publiek' debat in de sport plaatsvindt. Belangrijke voorwaarde is om volkomen transparant te zijn als organisatie, wat betekent dat alle documenten ter inzage aan bijvoorbeeld de pers worden gegeven.

Waarom een persbijeenkomst?

De verhouding met de pers is de afgelopen allerminst gelukkig geweest. Zoals Bram Walpot het verwoorde "als je niks vertelt gaan mensen zelf wel wat verzinnen". Ook de volkomen transparante werkwijze die het bestuur nu voorstaat vereist communicatie. Tot dit jaar was het ook de achilleshiel van bestuur en bureau. Daarom is de pers uitgenodigd om geïnformeerd te worden. Wat er geschreven wordt is niet aan het bestuur, de sessies zijn niet bedoeld om de leden of kiesmannen te manipuleren, antwoordt Albert Jan de Jong desgevraagd.

Het traject verder

Aan de hand van 'de ruit' wordt uitgelegd hoe er middels de startnotitie wordt toegewerkt naar het einddocument en uiteindelijk vertaald gaat worden naar beleid. De basis is het sport en spel voor de leden. Wensen van leden komen nu niet voldoende aan bod in de huidige structuur. Als duidelijk is welke wensen de leden per spelsoort hebben, wordt het tijd om die te vertalen naar flankerend beleid, vervolgens moet dat worden ingepast in de organisatie en uiteindelijk komt de uitvoering aan bod. Tot voor kort was het eigenlijk andersom, werd gedacht vanuit de organisatie en de uitvoering en daarmee blijven gewenste ontwikkelingen steken in de structuur en besluitvorming. Eigenlijk de wereld op z'n kop, niet vanuit de top opleggen aan de basis, maar juist beginnen bij de leden en uitkomen in werkbaar beleid. Het is exact de roep vanuit de achterban en de enige manier om gedragen beleid te krijgen. Dat staat of valt wel met leiderschap en daadkracht...

Er hebben zich inmiddels een kleine 400 mensen aangemeld om mee te praten in het ledenpanel over de toekomst van de duivensport. Deze inspraak, samen met de geluiden uit de landelijke bijeenkomsten, vormen de basis voor het document wat er tussen januari en mei moet komen. Ook gaan er werkgroepen aan de slag op verschillende thema's zoals die in het basisdocument staan. Wellicht komt er ook nog een soort klankbordgroep van mensen die hun sporen in de sport verdiend hebben (wat dat ook mag betekenen redactie).

Kortom, er is al met al behoorlijk veel werk verzet, zonder dat er een dikke notitie klaarligt. Dat is wellicht de kracht van deze aanpak, van onderop (de leden) komen tot verandering. Ook het handen en voeten geven aan inspraak, en pas met aanpassing van de organisatie komen als dat nodig is, is een verfrissende werkwijze. Het ziet er naar uit dat het bestuur samen met Jaap van der Kamp er in geslaagd is om te komen tot een andere organisatie. En als het niet lukt, stappen ze dan op?
"We gaan er voor dat de verandering er komt, dus dan hoeft er niemand weg" etaleerde De Jong zijn herwonnen zelfvertrouwen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.