Duivensites.nl
 
Een vernieuwde Europese duivensportorganisatie
Van de NPO  10-3-2010
 

Houten - Jarenlang heeft de West Europese Confederatie van Postduivenhouders (WECvP), belangrijk werk verricht voor de postduivensport in Europa. Dit was zowel op sportief gebied als op het gebied van de lobby binnen Europa. De lobbytaak is inmiddels overgenomen door de Commissie Europa FCI. Deelnemende landen in de oude WECvP waren België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland. Besloten is om de organisatie nu meer Europees te richten en ook open te stellen voor de andere Europese Unie landen en Zwitserland. Dit heeft nu vorm gekregen binnen een formele vereniging met rechten en plichten voor de deelnemers. De statuten worden op korte termijn verleden volgens Nederlands recht. Bij de oprichting waren aanwezig Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. De afwezige landen waren Luxemburg en België. Tot 1 juni krijgen de overige landen de mogelijkheid om lid te worden. De organisaties die lid worden betalen een contributie van € 0,03 per lid.

Gezamenlijke activiteiten

In haar eerste vergadering van 5 maart jl. heeft de ECvP enkele grote stappen gezet naar eenheid en samenwerking. Na heel veel vergaderen hebben landelijke postduivenorganisaties elkaar gevonden in gezamenlijke activiteiten. Dit wordt bevestigd in een verenigingsstatuut waarbij is afgesproken dat jaarlijks een activiteitenprogramma wordt opgesteld, gericht op die zaken welke qua kennis en efficiency in aanmerking komen voor een gezamenlijke aanpak. Er is niet alleen overeenstemming over een programma van eisen voor elektronische constateersystemen, chipringen en vaste voetringen maar ook over het certificeren van deze producten. Het zal er toe leiden dat in de deelnemende landen uniforme regels worden gehandhaafd voor dezelfde producten.

Doping

Naast het oprichten van de nieuwe organisatie is ook indringend gesproken over de problematiek van doping. De aanwezige landen besloten tijdens deze bijeenkomst tot een frequente en intensieve dopingcontroles op internationale vluchten. Ook aan de niet aanwezige landen (Luxemburg en België) zal worden gevraagd zich hierbij aan te sluiten. Ook werd besloten bij de FCI aan te dringen om een commissie in het leven te roepen die er nu eens echt werk van gaat maken dat naast de vijf landen die nu dopingcontroles hebben (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland) ook de andere landen in de wereld werk gaan maken van dopingcontroles.

Europese Landencup

Duitsland heeft aangeboden de West Europese Landencup in de niet-Olympische jaren, in Dortmund te blijven voortzetten en wel voor die landen die zich hebben aangesloten bij de Europese Confederatie van Postduivenhouders.

Belgische vaste voetring

In Engeland is de Belgische vaste voetring verboden omdat deze niet voldoet aan de Engelse en FCI eisen waarbij de vaste voetring een aluminium binnenring moet hebben. Duitsland en Nederland zullen een onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht geven deze ring op fraudebestendigheid te laten onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gerapporteerd en daarna zullen ook de andere landen een standpunt innemen.

Bestuur

De deelnemende landen aan de nieuwe organisatie zullen ieder twee afgevaardigde sturen naar de bijeenkomsten van de nieuwe organisatie. Daarnaast is er een vierkoppig dagelijks bestuur. Hierin hebben zitting:

  • Richard Reiss (D), voorzitter
  • Ton Ebben (NL), secretaris
  • Jac van der Aa (NL), penningmeester
  • Er is nog een vacature voor vice-voorzitter. Deze zal worden aangeboden aan België. Mocht België daar vanaf zien, dan zal deze worden ingenomen door José de Sousa uit Frankrijk.

Stap vooruit

De initiatiefnemers denken met de oprichting van de nieuwe organisatie een grote stap vooruit te hebben gezet naar een duivensport die op moderne leest is geschoeid.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.