Duivensites.nl
 
Nieuwsfeiten van Bestuur NPO
20-4-2010
 
Internationale contacten bewegen zich op twee fronten: de FCI en de ECvP. De FCI doet voornamelijk het lobbywerk bij de Europese Unie. Dat is tijdens de vele dierenziektes in het verleden van eminent belang geweest om grenzen te openen en open te houden. Voorts is de FCI het orgaan dat verantwoordelijk is voor de aanwijzing van het land dat de Olympiade namens haar mag organiseren.

De ECvP houdt zich bezig met uitvoerende zaken die efficiënt in groot verband kunnen worden aangepakt. Daarbij wordt gedacht aan het inhoudelijk actueel houden van dopingcontroles, programma’s van eisen opstellen voor en testen van kloksystemen en vaste voetringen.

Er zijn momenteel problemen met de Belgische Bond die niet bereid is bij te dragen aan de reeds enkele jaren geleden gemaakte kosten voor het lobbywerk. België staat daarin alleen.

In de ECvP-financiën staat ook nog een rekening open van België. Daarover zijn destijds ook gemeenschappelijke afspraken gemaakt.

Nederland maakt zich binnen FCI-verband sterk voor het houden van dopingcontroles. Ingebracht is om aan de Olympiade alleen landen te laten deelnemen die een actief dopingcontrolesysteem hebben. Momenteel zijn dat nog maar enkele landen. Dat is de reden voor het onderbrengen van dit onderwerp in de ECvP. Binnen de FCI was daar nog geen meerderheid voor te vinden.

Eenhoksraces

Met het afgelasten van de Dutch Open is er geen eenhoksrace meer die functioneert onder auspiciën van de NPO.

Voor een dergelijke activiteit bestaat een programma van eisen. Elke activiteit op dit gebied zal getoetst worden op dat opgestelde programma van eisen.

Belgische losplaatsen

Met de Belgische Bond is gesproken over losplaatsen. Een afgevaardigde van de commissie Losplaatsen en Vervoer is met een vertegenwoordiging van de Belgische Bond potentiële losplaatsen gaan bezoeken. Een groot probleem is dat losplaatsen zijn vervallen vanwege de grote vervuiling die is opgetreden na lossingen. Om dan weer terug te mogen komen op een dergelijke plaats vraagt heel veel overredingskracht en vertrouwen in de vervoerders en convoyeurs dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Een ander punt dat misnoegen opwekt van de Belgen is het te pas en te onpas lossen van grote groepen Nederlandse duiven zonder dat er een lossingsvergunning voor is afgegeven. We hebben nogmaals moeten toezeggen dat dit alleen op de dinsdag- en woensdagmorgen zal plaatsvinden.

Vredesvlucht vanuit Berlijn

Voor deze extra vlucht die met name voor Duitsland een hoge promotionele waarde heeft, geldt voor de Nederlandse deelname het Nederlandse wedvluchtenreglement. Dit houdt onder andere  in dat de maximale grens voor deelname van jongen duiven van toepassing is.

Opleiding voor dopingcontroleur

De onlangs gehouden opleiding is geëvalueerd. Daaruit is gekomen dat in het vervolg de opleiding wat meer praktijkgericht zal zijn. Voorts is besloten dat de gediplomeerde controleurs elke drie jaar een opfriscursus zullen moeten volgen.

Om in aanmerking te komen voor controleur moet voortaan een verklaring van onbesproken gedrag worden overlegd.

Tweedehandse chipringen

Omdat er momenteel getracht wordt om buiten de officiële kanalen handel op te zetten in chipringen is het goed te wijzen op wat is opgenomen in het wedvluchtenreglement NPO.

Artikel 41

…..

7. Bestuur N.P.O. bepaalt welke elektronische ringen mogen worden gebruikt voor het

constateren van wedvluchtduiven.

8. Bestuur N.P.O. publiceert jaarlijks een lijst van toegelaten elektronische ringen.

Aanvullingen op de in de in dit lid genoemde lijst worden onmiddellijk gepubliceerd.

9. Bestuur N.P.O. verstrekt de elektronische ringen aan de Basisverenigingen.

Het is zaak dat niet alleen de NPO maar ook verenigingen en basisleden zich aan deze regel houden.

Nationaal rekenbureau

Momenteel ligt een voorlopig koopcontract op tafel. Dit wordt bestudeerd. Daarbij wordt ook gekeken naar het inpassen in de beste ondernemingsvorm. De commissie zal hierover adviseren

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.