Duivensites.nl
 
Medezeggenschap
Weblog Albert De Jong  19-8-2010
 

In de notitie Vlucht naar de Toekomst zit een opzet van een vliegschema 2011. De bedoeling was dat de structuur,het raamwerk van dit schema in 2011 gevolgd zou worden. Om een aantal redenen lopen we weliswaar enige vertraging op maar het zou geen probleem moeten zijn om toch het raamwerk voor 2011 te hanteren. In diverse sessies was toegezegd dat de leden meer zeggenschap zouden krijgen over het aantal en soort vluchten van de discipline die men speelt. We zijn echter nog niet zover dat de leden naar discipline ingedeeld zijn.

Overigens is het vliegschema in overleg met een aantal mensen uit de diverse disciplines tot stand gekomen. Dat leden zeggenschap willen bleek uit een recent initiatief van een 7-tal fondclubs die bijeenkwamen om over een programma voor 2011 te spreken. Ik was uitgenodigd om in het kader van het veranderingstraject daarbij aanwezig te zijn en iets te zeggen over de ideeën die in het laatste document staan. Naast de indeling in disciplines en de zeggenschap heb ik ook nogmaals de enquête genoemd die gehouden is onder 4800 leden die ingemand hadden op St Vincent of Montauban. Ook dat is een vorm van medezeggenschap. Gelet op de grote respons,bijna 50%, zullen we hier als NPO-bestuur ook rekening mee moeten houden bij een in te dienen voorstel voor de AV van dit najaar. Als bestuur dienen we met voorstellen te komen voor in ieder geval de dagfond en de marathonvluchten. De eerder genoemde fondclubs hebben een commissie gevormd die een voorstel gemaakt heeft en dit is toegestuurd aan Bestuur –NPO.

Ook de zuidelijke afdelingen hebben een voorstel ingediend. Een overeenkomst is dat er een meerdaagse vlucht minder voorgesteld wordt. De bedoelde fondclubs stellen wel een vlucht met ochtendlossing voor. Dit is enigszins in lijn van de enquête maar zeker nog niet in overeenstemming met de enquête. De landelijke vlucht Blois ligt weer enige weken achter ons. Vanwege de korte afstand voor het zuiden en de grote afstand voor het noorden was het bestuur ingegaan op de wens van de AV om deze vlucht als laatste dagfondvlucht te programmeren. Dit zou zeker niet tot een geringer aantal duiven leiden volgens een aantal kiesmannen.

Dit laatste is niet bewaarheid. Aanmerkelijk minder duiven dan in de voorgaande jaren namen aan deze vlucht deel. De noordelijke afdelingen hadden deze vlucht vanwege de afstand zelfs niet op het programma staan. Als bestuur beraden we ons hoe we met nationale dagfondvluchten om moeten gaan. Vandaag heb ik nog een vergadering met de afdelingsvoorziters waarin over de voortgang van de Vlucht naar de Toekomst gesproken wordt. Na deze vergadering ga ik voor een aantal weken radiostilte betrachten voor wat betreft duiven en bestuursaangelegenheden.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.