Duivensites.nl
 
AV 6 november 2010 - Vlucht naar de toekomst
Bestuur NPO  24-10-2010
 

Op 31 mei is discussie gevoerd m.b.t. het voorliggende document "Vlucht naar de Toekomst". Na de ontstane onduidelijkheden heeft het bestuur NPO besloten haar voorstel niet in stemming te brengen. Inmiddels is middels informeel overleg op een kritische maar positieve en open wijze verder gewerkt aan het duidelijk maken van nut en noodzaak Ún vooral de intenties achter dit document. Een van de belangrijkste kritieken (te weinig tijd om het plan uit te dragen) is inmiddels door "de tijd ingehaald".

Duidelijk is dat genoemde nota een noodzakelijk ontwikkeldocument is waarbij de contouren weggezet worden voor een vernieuwde, toekomstbestendige, organisatie.

Een uitwerking door middel van in te stellen werkgroepen, is noodzakelijk om tot gedragen definitieve stappen op verschillende gebieden te kunnen komen. Als de invulling van de noodzakelijke randvoorwaarden voor sport en spel duidelijk zijn, zal in de daarna volgende fase bezien moeten worden tot welke wenselijke structuur dit voor onze organisatie zal moeten leiden.

Om gestructureerd te werk te kunnen gaan is het zaak dat we met een "Open mind" dit document tegemoet treden. Er moet een duidelijke taakverdeling / verantwoordelijkheden bij AV, Bestuur, Bureau, werkgroepen, commissie(s) en overige organisatieniveaus gehanteerd worden stapsgewijs

  • dienen de volgende fases te worden doorlopen:
  • Aanvaarding van VndT als leidraad
  • Actieve verkenning "randvoorwaarden" (door werkgroepen)
  • Keuze optimale randvoorwaarden door bestuur
  • Uitwerking (inclusief tijdpad) van de gekozen randvoorwaarden
  • Inzetten implementatietraject

Bij de vaststelling dient door alle betrokkenen steeds helder voor ogen te staan dat sport en spel centraal staan.

In het belang van onze organisatie en met name het realiseren en aangrijpen van nieuwe kansen adviseert het bestuur NPO in te stemmen met Vlucht naar de toekomst als ontwikkeldocument en "wegwijzer voor de komende jaren"

Bestuur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.