Duivensites.nl
 
Handjes en voetjes
Peter Tolk  1-12-2010
 

De televisieserie over onze duivensport is al weer over de helft. De meningen zijn verdeeld, maar over het algemeen zijn de reacties positief. De eerste cijfers (85.000 kijkers) waren goed. Helaas konden we dit niet handhaven, de tweede uitzending trok 52.000 kijkers. De vierde uitzending trok echter weer 109.000 kijkers! Een respectabel aantal (als men de duivenliefhebbers daarvan afhaalt) voor een middaguitzending. Dat moeten we natuurlijk niet uit het oog verliezen. De mensen met een baan en de schoolgaande jeugd kon de uitzending pas op een later tijdstip aanschouwen. Ook dit was ons bekend, immers een uitzending op prime time kost beduidend meer geld.

PPN op de Nationale Manifestatie 2010 in Houten

Overigens moet u de programmering van de serie in de gaten houden. Het kan nog al eens verschillen. Afgelopen maandag begon men om 13.45 uur. Hoe nu verder? Het ligt in onze bedoeling, afhankelijk van de financiën, de uitzendingen te herhalen in het voorjaar van 2011. Na afloop van die uitzendingen krijgen we de beschikking over het materiaal en moeten we zelf (de Nederlandse duivensport) de boer op. We zullen moeten trachten de uitzendingen zoveel mogelijk lokaal "in the picture" zien te krijgen. Daarvoor is ook uw hulp onmisbaar. Als PPN kunnen we wel aan een lijst van lokale televisie stations komen. Het is de bedoeling dat u gaat proberen deze tv-stations zodanig enthousiast te maken dat men overgaat tot het uitzenden ervan. Of er nog kosten aan verbonden zijn, weten we op dit moment niet. Bent u in de gelegenheid en heeft u "een kruiwagen" om binnen te treden in de wereld van de lokale stations, geef u op. Naam, adres, telefoonnummer en eventueel een e-mail adres naar de redactie van deze site geeft ons al weer wat handjes en voetjes.

Wat willen we bereiken?

Eigenlijk weet elke duivencoach, duivenliefhebber al een antwoord op deze vraag. Een beter imago van onze sport en ledenaanwas. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, veroordeeld zou je kunnen zeggen. Toch moeten we niet te hoge verwachtingen hebben, daar is het tijdsbestek veel te kort voor. Men moet blijven investeren in het bekend maken van onze duivensport. Afgelopen tijd zijn er wel wat duivenartikelen in de vaderlandse pers verschenen. In de Elsevier een artikel over de snelheid van de wedstrijdduiven onder de titel "Eerlijker naar het hok ", In de GPD-dagbladen stond het artikel, wat begint met de inleiding "Grijze vogels, grijze baasjes en een stoffig imago. De duivensport is in een vrije val geraakt. Van de 70.000 postduivenhouders in de hoogtijdagen zijn er nog maar 20.000 over, verdeeld over 860 verenigingen en twaalf afdelingen. De laatste tien jaar gaat het extra hard. Wie kan het tij nog keren?"  Het artikel, geschreven door Anne Boer, heeft als titel  "Revolutie in het duivenhok".  Ook hier zien we weer bevestigd hoe men over onze duivensport praat en redeneert.  Juist daarom moeten we extra alert zijn om onze wedstrijdsport niet in een kwaad daglicht te stellen. Positief uitdragen wie en wat we zijn.  Dat kan ook alleen maar door ook met onze tijd mee te gaan. Onze ogen niet sluiten voor moderne ontwikkelingen. Het kan een middel en een doel zijn. In dit kader moet men eens goed het artikel van Nico Meuwsen lezen. Hij denkt erover na en ventileert dat op een juiste manier. We kunnen en moeten niet stilstaan. Stilstand is in dit geval achteruitgang en dat willen we niet. In dit kader moet u ook met ogen van "de leek" naar het televisieprogramma kijken. Positief uitdragen wat onze sport inhoudt. En niet ons eigen nest gaan bevuilen, daar is niemand mee gediend. Heeft u problemen met iemand of een regeltje, praat erover met de juiste personen. Loop niet als een olifant door de bekende porseleinkast. U richt er ongewild veel meer schade door aan.  Ook voor de verslaggeving is er een taak weggelegd. Men houdt ons in de gaten. Schrijven over rampvluchten geeft voer, geeft benzine aan degene die dat juist willen. Ik kan hier heel veel voorbeelden aanhalen. Toch maar niet doen. Wees alert op zaken die een buitenstaander graag wil horen en weten. De bekende bijl ligt al aan de voet van die bekende boom. Als men al ageert tegen goudvissen in een ronde kom, dan weet u wel hoe laat het is.

Junior hokje PPN

Een tweede doel van onze televisieserie is natuurlijk een ledenaanwas. Het zou mooi zijn als het een fiks aantal leden zou opleveren. Reken u niet te rijk. Door een programma over duiven kunnen er leden bijkomen. De grootste factor zijn wij. Wij moeten potentiële leden enthousiasmeren. Laten zien wat het inhoudt. Bent u visliefhebber of liefhebber van vis? Een duidelijk verschil. Zo is het ook met de duivensport. In dit kader is het ook van eminent belang te weten waarom liefhebbers afhaken. Welke oorzaken geeft men aan. Is dit ooit wel eens bijgehouden? Ook hier moet onze prioriteit liggen. Wat is of zijn de redenen tot het stoppen met de duivensport. Eigenlijk zou elke vereniging, duivencoach, liefhebber een formulier moeten invullen. Is het een natuurlijk verloop, is het gebrek aan prestaties, zijn het de financiën, is het de achterklap of jaloezie, zijn het de regeltjes, is het de sportbeleving, etc.?  De afdelingen en verenigingen zouden dit in kaart moeten brengen. Als we dat weten kunnen we het misschien aanpakken. Waar liggen de wrijvingen, wat is het probleem? Niet alleen een vragenlijst met multiple choice vragen, maar juist ook open vragen. Laat men maar aangeven waar de schoen wringt. Is dat bekend, dan kunnen we gericht aan de slag. Alle Nederlandse duivencoaches, duivenliefhebbers of duivenmelkers kunnen daar hun voordeel mee doen.

Namens de PPN
Peter Tolk

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.