Duivensites.nl
 
Manifest van verontruste posduivenliefhebbers
12-5-2011
 

De duivensport in Nederland gezien door de ogen van de doorsnee liefhebber.
Wat is er aan de hand in onze sport?
Na enkele jaren van betrekkelijke rust op bestuurlijk niveau,is na het lanceren van het plan vlucht naar de toekomst door ons NPO bestuur, net of er een bom gelegd is.
Iedereen weet het beter, en weet te vertellen wat er gebeuren moet om de sport te redden van de ondergang.
Als zeer opmerkelijk kan aangemerkt worden de rol van de afdelings kiesmannen en afdelings besturen.
De uiterst negatieve houding wat deze partijen aan de dag leggen, dit wat veranderingen in de duivensport betreft.
De enkelen onder hen die wel voor verbeteringen zijn niet te na gesproken.
Het gedrag dat sommige afdeling besturen aan de dag leggen is een gedrag van een autoriteit die niet zou misstaan  in een middenoosten land.
En geloof mij want ik heb al enkele jaren met dit fenomeen te maken.
Als een van de oprichters van een jonge vereniging.
Met verbazing neem je op de afdelings vergaderingen kennis, van wat er door de kiesmannen allemaal gedaan en gezegd word.
Afdelings vergaderingen vinden plaats na dat  NPO vergaderingen zijn geweest.
Zonder enkele feedback met de leden van de afdeling worden standpunten naar voren gebracht waar veel leden zich niet in kunnen vinden.
Open en eerlijk tegenover de achterban zijn, dit is een van de slogans waarmee de afdelingsbesturen schermen.
Daar merken wij als gewone leden zeer weinig van.
Wij als leden werden dit jaar geconfronteerd met een software update,
Dit moest voor sommigen onder ons een boel geld kosten.
Vragen op de afdelingsvergadering hierover brengen aan het licht dat dit geheel te wijten is aan het NPO bestuur.
Maar is dit ook zo?
Nee, op de NPO vergadering met de kiesmannen is hier samen met de kiesmannen een besluit over genomen.
Dan wat de rekenaar aangaat om de kosten te drukken heeft het NPO bestuur,
Prijsopgave laten doen door verschillende rekenaars.
Met het gevolg dat PV er het beste uitkwam.
Maar als ik het verhaal op de afdelingsvergadering hoor dan is het weer hetNPO bestuur dat op eigen houtje heeft gehandeld.
Dan komt er achter de bestuurstafel een verhaaltje weg over WP ROLl en blijkt een van onze bestuursleden al vergaande gesprekken met deze partij te hebben gehad.
In opdracht van de ledenvergadering? Nee
Vreemd die openheid van zaken.
Dan willen we nog niet eens spreken van communicatie en vertrouwen.
Wij hebben dan ook met verbijstering kennis genomen aangaande de gang van zaken met betrekking tot het voorstel wat de afdelingsvoorzitters lanceren.

Ten eerste het voorstel om een wijziging van het huishoudelijk reglement art.19
Dit heeft alle schijn weg van een machtsgreep.
Waar de afdelingen al jaren op zitten te wachten om dit te kunnen realiseren.

Door het gebeuren de laatste NPO vergadering zien zij nu de kans om het naar hun hand te zetten, er is nu voldoende zaaigrond geploegd.
Het is nu of nooit volgens hen dit is de kans om de zeggenschap te krijgen.
Maar als gewone liefhebbers zien wij ook het gevaar van belangenverstrengeling.
Zien onze wijze bestuurders dit zelf niet? 
Dan de constructie zoals neergelegd word door de afdelingsvoorzitters zoals toegelicht in hun brief aan de NPO.
Hier zou dan de oplossing liggen volgens de voorzitters.
Maar als wij kijken naar de kandidaatstelling van de hr. Buwalda als voorzitter (interim) van de NPO dan zetten wij hier toch wel grote vraagtekens bij.
Diverse leden van Friesland hebben dan ook te kennen gegeven dat zij een leden vergadering wensen omtrent dit gebeuren, met uitleg van het gebeuren op de algemene ledenvergadering van de npo.
Dit omdat  veel leden waaronder ex bestuursleden van afdeling Friesland 96 zich niet kunnen voorstellen dat dit gaat gebeuren.
Omdat deze leden vinden dat de voorgedragen man niet capabel genoeg is om deze functie te vervullen.
Een extra ledenvergadering zit er niet  in werd medegedeeld door de secr. Aan de leden en verenigingen die hier om gevraagd hebben.
Wel heeft de hr Buwalda op de site  van Friesland 96 een toelichting geplaatst.
Hierin schrijft hij dat uit het vele mail en telefoonverkeer blijkt dat velen het eens zijn met de huidige ontwikkelingen zoals door de voorzitters is neergezet.
Wij weten dus pertinent zeker dat dit niet zo is.
Ons lijkt het zeker niet goed dat hr. Buwalda voorzitter (interim ) word van het npo bestuur, dit omdat er in Friesland 96 op bestuurlijk niveau ook van alles mis is.
En er organisatorisch veel niet deugd.
Daarbij denken wij aan het niet klaar hebben van de jaarstukken van het afgelopen jaar.
Verder is het  voor dit jaar niet mogelijk gebleken om een begroting neer te leggen voor de leden .
Ronduit beschamend dat deze man zich laat  brengen als voorzitter voor de npo.
Als dit gebeurt dan is het zeker gedaan met de duivensport in Nederland
Wij als leden denken dat de mensen die tot nu toe, de belangen van de Nederlandse postduivenliefhebbers hebben behartigd zijnde het huidige demissionaire  bestuur.
Dit al met al nog niet zo slecht hebben gedaan.
Waarom zouden we deze mensen het karwei niet af laten maken?
Tenslotte zijn zij van af het begin van deze vlucht naar de toekomst zeer betrokken.
En weten ten slotte van de hoed en de rand.
Dat de voorzitter van ons npo bestuur  (de generaal genoemd door sommigen) soms  verdedigend en wat heftig reageert op sommige dingen,
Dat kunnen we hem niet kwalijk nemen gezien zijn staat van dienst.
Verdedigen was immers zijn werk.
En daarbij komt dat hij ook nog een zeer emotioneel betrokken is bij de duivensport.
Laten wij als  duiven liefhebbers deze impasse doorbreken door het demissionaire bestuur onder leiding van hun generaal te steunen.
En de duivenkar gaande proberen te houden.

Het afrekenen van bestuursleden op daden en hun  karakter is onze mooie sport zeer onwaardig.
Iedereen waarderen en respecteren en bij staan waar nodig daar zitten we echt op te wachten in de duivensport.
Steun daarom dit manifest door een e-mail te zenden aan manifestduivensport@hotmail.nl.

Geschreven naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse duivensport.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.