Duivensites.nl
 
Voortgang oprichting Jonge duivenclub Afdeling 8
25-5-2011
 

Bestuur Afdeling 8 maakt initiatiefnemers jonge duivenclub onmogelijk hun initiatief uit te voeren!

Enige maanden geleden heeft u op deze site kunnen lezen over het voornemen van enkele initiatiefnemers voor het oprichten van een jonge duivenclub voor de leden van Afdeling 8. Hierop hebben wij veel ingevulde webformulieren mogen ontvangen en nog meer mondelinge aanmeldingen voor het lidmaatschap.

Waarom een jonge duivenclub?

Door het aannemen van het vliegprogramma 2011 werd het spel voor jonge duiven voor leden van deze afdeling beperkt tot maximaal 7 (!) mogelijkheden om jonge duiven in te zetten op wedvluchten. Voor de liefhebbers van het jonge duivenspel een uitermate teleurstellend programma, zeker afgezet tegen het landelijk gemiddelde, zoals te lezen in het stuk van A. Coolen. De 7 mogelijkheden voor leden van afdeling 8 staan in schril contrast t.o.v. van het landelijk gemiddelde van 14 mogelijkheden, waarbij de eerstvolgende afdeling met het minste jonge duivenvluchten er altijd nog 12 heeft!

Daarnaast is er voor liefhebbers waarbij de seizoenstart met de jonge duiven om één of andere reden in duigen valt, mede door de late start van het programma, geen herkansing mogelijk zoals in alle andere afdelingen op de natour wel hebben. Bovendien zijn we van opvatting dat we, met zo'n mager programma, een jaar later met slecht opgeleide jaarlingen aan de start zullen komen. Kortom, voor enkele liefhebbers voldoende reden om na dit besluit op de vergadering van afdeling 8 om iniatief te nemen tot oprichten van een jonge duiven club om voorafgaande het G vluchtenprogramma een aantal vluchten te organiseren in het kader ‘Een ieder zijn spel’ (Beleidsnota Vlucht naar de Toekomst 2010).

Jonge duivenclub i.o.

Op 5 november 2010 wordt door de initatiefnemers conform de reglementen schriftelijk om toestemming gevraagd bij het afdelingsbestuur. Na een aantal heen en weer gestuurde brieven, laat het afdelingsbestuur uiteindelijk op 21 februari 2011 weten dat zij geen bezwaar hebben tegen het oprichten van een jonge duivenclub, mits de vluchten binnen het reguliere programma vallen van de Afdeling. Met andere woorden is het afdelingsbestuur wel tegen de oprichting, want met deze gestelde voorwaarde is het niet mogelijk de doelstelling te behalen, namelijk extra jonge duivenvluchten te organiseren vóór aanvang van de z.g. G-vluchten op de laatste dag van juli (!).

Ook geeft het bestuur aan dat het toestaan van (wed)vluchten voor de start van de jonge duivenvluchten zal resulteren in een oneerlijke concurrentie voor de liefhebbers die niet aan de jonge duivenclub vluchten willen of kunnen deelnemen en jonge duivenspelers die alleen aan de G-vluchten wensen deel te nemen, met een aanzienlijke achterstand de competitie aangaan.

Lezen we het laatste argument van het afdelingsbestuur dan kan het toch niet veel gekker worden!  Juist alle liefhebbers van spelen met jonge duiven zullen onmiddellijk lid worden van deze club. Daarnaast  vergeet men gemakshalve ook maar dat er liefhebbers zijn die wel geld en tijd hebben om hun jonge duiven al dan niet met een eigen duivenwagen compleet met hokverzorger(!) weg te (laten) brengen. Door de oprichting van een jonge duivenclub wordt juist het verschil tussen deze en andere liefhebbers verkleind. Dat mag blijkbaar niet van het adelingsbestuur.

Als we dus op de feiten ingaan, zijn alle argumenten van het afdelingsbestuur te weerleggen, dan wel vanuit een ander perspectief te benaderen.

De matrix
Het bestuur heeft, bij monde van haar voorzitter, steeds aangegeven dat de afdeling gebonden is aan de matrix van de NPO. Deze matrix geldt slechts voor de Nationale vluchten en wel om binnen het aangegeven interval te komen tot de Nationale kampioenen. Het bestuur NPO geeft uitdrukkelijk aan dat er voldoende ruimte is om meer dan de aangegeven 6 of 7 vluchten in een bepaalde categorie te organiseren.
De initiatiefgroep acht het besluit van het afdelingsbestuur dan ook in strijd met de redelijkheid en billijkheid die ook dit bestuurs jegens haar leden in acht dient te nemen.

Concurrentievervalsing
Het bestuur heeft de opvatting dat, door het toestaan van het programma van de Jonge Duivenclub, sprake is van concurrentievervalsing. De taalkundige verklaring voor deze uitdrukking is volgens Van Dale: Verstoring van de eerlijke concurrentie door min of meer onwettige middelen. Ook Koenen geeft een soortgelijke definitie: Verstoring van de concurrentiepositie door min of meer onwettige middelen, bijvoorbeeld  verkapte overheidssubsidie.
Hiervan is totaal geen sprake. Iedereen kan en mag lid worden van onze club en heeft daardoor dezelfde mogelijkheden van voorbereiding van de jonge duiven. Als er sprake is van oneerlijke concurrentie, dan kan die worden gevonden in het feit dat in andere afdelingen wel wordt toegestaan dat buiten de matrix van de NPO met jonge duiven in wedstrijdverband wordt gespeeld. Daarom pleegt het afdelingsbestuur inbreuk op het gelijkheidsbeginsel.

Artikel 3 Statuten NPO
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat door het bestuur afdeling 8, deels onrechtmatige, deels te beperkende voorwaarden zijn gesteld. Hierdoor wordt niet voldaan aan Artikel 3 van de Statuten NPO, waarin het volgende staat: De N.P.O. stelt zich ten doel: Het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin van het woord.

Artikel 55 (i 62/75) (Wedvluchtreglement NPO)

  1. Indien door Bestuur N.P.O. of Bestuur Afdeling toestemming is verleend voor  wedvluchten niet door de N.P.O. of Afdeling georganiseerd, is deelname hieraan op  vrijwillige basis.
  2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde toestemming wordt slechts verleend, indien naar het oordeel van de in hetzelfde lid bedoelde Besturen geen afbreuk gedaan aan wedvluchten georganiseerd door N.P.O., Afdeling, Basisvereniging of andere rechtspersonen aan wie reeds eerder toestemming werd verleend.
  3. Bestuur N.P.O. of bestuur Afdeling kunnen aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde toestemming voorwaarden verbinden.

De extra vluchten van de jonge duivenclub doen aan geen enkele vlucht van de NPO, Afdeling of andere rechtspersoon afbreuk. In tegendeel, ons initiatief zal alleen maar de duivensport in de ruimste zin van het woord en in het bijzonder die van de Afdeling bevorderen.

Met bovenstaande argumenten heeft de initiatief groep het afdelingsbestuur een gevraagd hun besluit te herzien. Het antwoord laat zich raden. Wel werd nu in de brief gesteld dat in een persoonlijke ontmoeting zich mogelijkheden voor zouden kunnen doen die kunnen leiden tot een beter begrip en uitzicht bieden op een nader tot elkaar komen. Laat het afdelingsbestuur zelf nu eenzelfde voorstel in één van de brieven van de initatiefnemers onbeantwoord hebben gelaten.

We hebben de zaak voorgelegd aan een Geschillencollege en vandaag een teleurstellend bericht ontvangen. Onze eisen zijn verworpen. Per omgaand hebben we bij het Beroepscollege NPO beroep ingesteld. Het kan toch niet zo zijn dan aan volstrekt redelijke verlangens van leden zomaar voorbij kan worden gegaan.

Namens het bestuur van de JDC i.o.

P.S. Wilt u ons beroep en alle bijlagen ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@duivensites.nl

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.