Duivensites.nl
 
Aanbiedingsbrief behorende bij de petitie juni 2011
10-6-2011
 

Aan het bestuur NPO
Aan de Kiesmannen NPO

Geachte bestuurders,

De ondertekenaars van de petitie die u aangeboden wordt zijn bijzonder verontrust over de toekomst van onze organisatie. De verhoudingen tussen het bestuur van de NPO en de Algemene Vergadering NPO staan al vele jaren onder een ongezonde spanning; dat is heel slecht voor onze organisatie, zowel intern als extern. Het kan geen toeval zijn dat in de afgelopen jaren tot viermaal toe een bijna voltallig bestuur moet worden vervangen.

We komen met onze sport maatschappelijk steeds meer onder druk te staan en we zijn met elkaar al te veel jaren niet in staat het ledenverlies te beperken of te stoppen. Nieuwe bestuurders zijn binnen onze organisatie nauwelijks meer te vinden, dat geldt voor het bestuur van de NPO maar zeker ook voor de afdelingsbesturen. Veel leden menen dat het geen zin heeft je nog ergens druk over te maken.

Onze organisatie zit vast en is verlamd. Zo kunnen we echt niet verder. Het laatste wat we nu nog kunnen gebruiken is een soort prestigestrijd tussen de ALV (kiesmannen) en het bestuur van de NPO.

Wij willen een dringend beroep op beide partijen doen om het hier niet op aan te laten komen. Het goed besturen van een afdeling is al lastig genoeg en het vinden van geschikte kandidaten hiervoor is overal een zorg. Voor het besturen van een landelijke organisatie en de manier waarop dit zou moeten is nog veel meer nodig en het werkt nooit naar ieders tevredenheid.

Nu we wederom verstrikt zitten in een impasse heeft een brede groep betrokken leden, allen met een grote mate van verdiensten binnen onze organisatie of binnen de duivensport, gemeend u een tussenvoorstel te moeten presenteren in de vorm van bijgaande PETITIE.

Wij hechten er sterk aan dit te doen vanuit een volstrekte objectiviteit en integriteit. Wetende dat wij met elkaar niet in staat zijn gebleken een goed werkende Sportorganisatie neer te zetten komen wij met de aanbeveling dit extern te laten onderzoeken en uitwerken.

Eén van de meest geëigende organisaties die dit zou moeten kunnen is de NOC/NSF, maar er zijn meer mogelijkheden, het gaat ons er om te komen tot een duurzame oplossing. Natuurlijk moeten er zaken nog geregeld worden, maar in deze fase achten wij het belangrijk dat zowel het NPO bestuur als de kiesmannen op 20 juni a.s. afzien van het behandelen van hun beider voorstellen en kiezen voor het compromis in de vorm van ons voorstel zoals dit is neergelegd in de u aangeboden PETITIE.

De gelederen moeten worden gesloten om verdere afbraak te stoppen. Wij doen een beroep op de verantwoordelijkheid van zowel de kiesmannen als het zittende bestuur om dit externe advies te vragen, waarbij het primair aan de onderzoeksinstantie moet worden overgelaten hoe en op welke wijze men dit onderzoek wenst te verrichten. In de groep van ondertekenaars zijn ook personen bereid eventueel als klankbord op te treden mocht dit gewenst zijn. Het gaat er om dat er een bindend advies wordt uitgebracht waar iedereen zich bij neerlegt en wat als basis kan dienen om onze organisatie de komende jaren maatschappelijk verantwoord te laten functioneren. We vragen u uitdrukkelijk, in het belang van onze NPO, met deze aanpak in te stemmen en zo de laatste kans te benutten om een escalatie van meningen en tegenstrijdige belangen te voorkomen.

Het moet ook voor iedereen duidelijk zijn dat, zodra er een nieuwe organisatie-structuur ligt deze ingevuld gaat worden door een nieuw bestuur. Laten we de bedreigingen van nu omzetten in kansen voor de toekomst! Nu kan het nog.

Met vriendelijke groet,

Huub Arets, Munstergeleen
Siem Bakker, Wormer
Rinus Laban, Tholen
Wim Vos, Alblasserdam
Ben Werink, Emmeloord.

U kunt uw steun betuigen door onderaan de petitie uw gegevens in te vullen!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.