Duivensites.nl
 
Op (de) hoogte
George de Jongh  8-7-2011
 

Wie hebben we daar?

Iemand die met enige regelmaat voorbij komt is Pieter Kos. Ook deze week wist hij tijd vrij te maken om eens even poolshoogte te nemen op het bureau. Niet in de laatste plaats omdat hij functioneel een heleboel verantwoordelijkheid heeft. Pieter is ook dit jaar weer de organisator en uitvoerend verantwoordelijke van de Nationale Manifestatie die, net als vorig jaar, weer in Houten gaat plaatsvinden. Los daarvan is Pieter momenteel privé erg druk met zijn nieuwe huis. Succes!

Pieter

Melden en meer!

Afgelopen weekend was het (relatief) rustig met activiteiten op de server van PV. Er is dan ook ruim van de gelegenheid gebruik gemaakt om opties tot versnellen en vereenvoudigen van processen te toetsen. Dit heeft inmiddels tot (technisch) ingrijpende aanpassingen geleid. Hierdoor moeten de problemen die zich in de aanloopfase voor hebben gedaan nu uit de wereld geholpen zijn.
 Jammer is dat door alle problemen andere fouten, die ontstaan zijn door gebrek aan kennis of kunde bij de gebruikers, (te) weinig aandacht hebben gekregen. Hier hopen we ons op korte termijn meer op te kunnen richten. Er is een tussentijdse evaluatie in de planning waarbij we per afdeling twee afgevaardigden uitnodigen. Het is de bedoeling deze mensen zodanig te instrueren dat de werkdruk bij Frank Marinus ingrijpend afneemt en de bereikbaarheid voor vragen met 1200% (!!!) toeneemt. Uiteindelijk maar met één doel: zo efficiënt mogelijke diegene die prijzen vliegen ook die eer te laten toekomen!

Bestuurlijke warming-up

Het is natuurlijk nog erg vroeg om melding te kunnen maken van de bestuurlijke ontwikkelingen. Inmiddels is het kersverse bestuur met haar ‘warming-up’ begonnen. Er is kennis genomen van een aantal belangrijke dossiers en zij zijn doende hun beeld rond de bestuurlijke verplichtingen en uitdagingen te verkennen. Landelijk besturen blijkt al nadrukkelijk van een andere orde te zijn dan zitting hebben in een afdelingsbestuur. Als eerste aanspreekpunt voor het bureau heeft de Voorzitter inmiddels dagelijks contact hetgeen zijn enthousiasme alleen maar lijkt te verhogen! 14 juli wordt de eerstvolgende bestuursvergadering gehouden en zullen de nodige ‘spijkers met koppen’ geslagen worden. Ik houd jullie ‘Op (de) Hoogte’! 

Adverteren in ‘Op (de) Hoogte’?

Er is al de nodige discussie over gevoerd. Maar nu de 25ste nieuwsbrief met rasse schreden nadert en we inmiddels een vrij strak format hanteren wordt het echt tijd om iets aan verbreding te doen. Als redactie hebben we dan ook besloten om de plannen om de ODH als platform voor adverteerders beschikbaar te stellen ook werkelijk vorm te gaan geven.
 
'Wat nu?', vragen oplettende lezers zich af. Word ik straks overstelpt met schreeuwerige advertenties of ‘gefopt met advertorials’. Nee, dat zal niet het geval zijn. We verkennen in eerste instantie de behoeften die er leven in de markt en bij de lezers. Er zijn zelfs al de nodige aanmeldingen binnen. Voorlopig mikken we op een drie tot 6 advertenties van uiterst bescheiden formaat verdeeld over twee punten in de ODH; na de weekbeschouwing (dit stuk) en na ‘Wie lost waar’. In een balk worden drie advertenties van zo’n 6 x 5 cm gepresenteerd. Inhoud? Dat is volledig afhankelijk van de verzoeken. Natuurlijk behoud de redactie zich het recht voor om bepaalde reclame uitingen te weigeren, maar in beginsel is iedereen uitgenodigd om te adverteren. Wat moet het kosten? € 75,= per advertentie per week. Wat krijg je ervoor? Direct een doelgroep van ruim 7000 lezers en indirect een presentatie van de ODH op de website NPO waar de betreffende krant nog maanden na te slaan is.
Interesse? Meer weken achtereen adverteren? Meer vragen? Bel of mail met Carmen van Schaijk: 0318-559700 of mail.
 
Stage binnen NPO zeer succesvol afgerond

Nadat hij op 5 april een eerste opzet van zijn scriptie aan een aantal direct betrokkenen in Veenendaal gepresenteerd had, was het donderdag 7 juli zover dat Jeffrey Profijt zijn afstudeerscriptie in Groningen aan de HANZE hogeschool moest verdedigen. Gegeven de uitkomst heeft de duivensport een gewichtig vertegenwoordiger aan Jeffrey gehad. Zijn, direct in de praktijk toepasbare oplossingen voor een aantal reglementaire knelpunten, bleken niet alleen voor ons optimale oplossingen maar werden ook wetenschappelijk hoog gewaardeerd. Met een 8 voor de scriptie en een 7 voor de verdediging (7,8 gemiddeld!) weten we zeker dat we met dit product vooruit kunnen. 
 Bij deze willen we Jeffrey van harte gelukwensen met dit prachtige resultaat en daarbij danken voor de steun die we (los van de inhoud) tijdens zijn stage van hem hebben gehad. Binnenkort verwachten we vanzelfsprekend een flitsende samenvatting van de door Jeffrey ontwikkelde verbeterpunten! 
 
George de Jongh
Directeur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.