Duivensites.nl
 
Reactie voormalig NPO bestuur op nieuws in Op de Hoogte
Voormalig NPO bestuur  22-9-2011
 

In bijlage treft u een schrijven aan van het voormalige NPO-bestuur. Aanleiding voor deze brief is de berichtgeving in "Op (de) hoogte" onder het kopje "Nieuws van het bestuur". In dit bericht wordt een voorstelling van zaken gegeven die niet geheel naar waarheid is. Wij hebben gemeend hierop te moeten reageren.
Het verzoek om ons schrijven te publiceren in de komende nieuwsbrief is door het huidige bestuur afgewezen.
 
Namens de ondertekenaars,
Albert de Jong

Geacht NPO-bestuur,

De inhoud van uw “Nieuws van het bestuur”  is van dien aard dat wij ,ondergetekenden, ons gedwongen voelen hierop te reageren. In het bericht geeft u aan een transparant bestuur te willen zijn. Dat is op zich zeer te waarderen maar daar dient wel eerlijke berichtgeving aan verbonden te worden. Een aantal genoemde zaken  is niet geheel naar waarheid dan wel staat haaks op de waarheid. U schrijft  dat er onduidelijkheid bestond over de manier van insturen van de D/W bestanden en dat niet iedere functionaris zelfstandig in staat was de bestanden in te sturen en dat dit punt onderschat is bij het afsluiten van het contract. Niets is minder waar. Er is destijds uitvoerig en herhaaldelijk uitleg gegeven over de te verwachten handelingen van de verenigingen en afdelingen. Er zijn voorlichtingsavonden gehouden  en er is een instructie op de site geplaatst. Helaas moesten we constateren dat de medewerking van verantwoordelijke afdelingsbestuurders ondermaats was. Er kon zelfs gesproken worden van actieve tegenwerking. Als er al iets onderschat zou zijn dan is het de hardnekkige tegenwerking van een aantal afdelingen, niet het contract. Een 500-tal verenigingen heeft probleemloos ingestuurd. Publicaties waarin afdelingen instructies van de NPO opzij zetten en zelf een regeling bedachten waren veel meer de oorzaak van onduidelijkheid voor de verenigingen dan de instructies van PigeonVillage. De onwil tot medewerking komt ook duidelijk naar voren in de notulen van de laatste NPO-voorjaars-vergadering. Het niet nakomen van het contract door het NPO-bestuur door de tegenwerking van een aantal  afdelingsbesturen heeft geleid tot advocaatkosten bij PigeonVillage. Deze kosten zijn door PV bij u neergelegd en u heeft inmiddels betaald en daarmee erkend dat de kosten gemaakt zijn door het niet nakomen van het contract. Dat het niet tijdig insturen tot een schadepost heeft geleid is een verhullende uitdrukking voor actieve tegenwerking die nu veel geld kost.                                                                                                                        Het deel in het bericht waar u gewag maakt van het afscheid van de Aanklager bevat pertinente onjuistheden. Een aantal dagen voor het verschijnen van de “Nieuwsbrief” heeft u het bericht al gestuurd aan een grote groep functionarissen binnen de organisatie. U schrijft daarin over een anonieme tipgever. Dit is onjuist, de tipgever is bekend. Verder zou het voormalige bestuur opdracht gegeven hebben deze zaak op te pakken. Waar u dit op baseert is ons een raadsel. Er is nooit enige opdracht in deze aan de Aanklager gegeven. De Aanklager heeft gemeld dat hij onderzoek ging doen naar het declaratiegedrag van een collegelid. In het bericht in “Op (de) hoogte”heeft u nu plotseling anoniem weggelaten en spreekt u ook niet meer over een opdracht van het bestuur. U schrijft echter wel  dat de organisatie ernstig tekort is geschoten door te verzoeken om een onderzoek. Nogmaals, het voormalige bestuur heeft niets verzocht aan de Aanklager. Binnen democratisch geleide organisaties is het zo dat er scheiding is tussen wetgeving, bestuur en rechtspraak. Indien een bevoegd persoon uit de rechtsprekende organisatie meldt een zaak in onderzoek te hebben, kan het niet zo zijn dat er bestuurlijke acties volgen. Het bestuur moet zich vanaf dat moment afzijdig houden.   Wel heeft de voormalige voorzitter aan de heer Buwalda het advies gegeven te proberen dit probleem na overleg met de Aanklager op minnelijke wijze op te lossen. Hij was het hier helemaal mee eens. Evenals dat dit gedrag niet past bij iemand die lid is van een rechtscollege. Een regeling waar de Aanklager zich ook in kon vinden. U hebt echter gekozen om de Aanklager uit zijn functie te zetten en tevens hebt u daaromtrent een  onjuiste voorstelling van zaken gegeven naar TGC’s en BC. In het algemeen hebt u grote schade aangericht aan het vertrouwen en de voortgang van de  interne rechtspleging maar in het bijzonder ook onherstelbare schade voor de Aanklager Koos Hassing. Iets wat deze integere en onafhankelijke Aanklager zeker na meer dan vijf jaar belangeloze inzet voor de NPO en met het geven van talloze adviezen en voorlichting aan ieder die daarom vroeg  zeker niet verdient.                                                                                                                         Verder zal het voor zichzelf spreken dat wij het niet kunnen waarderen dat u als nieuw bestuur uw daden naar de buitenwereld toe probeert af te wentelen op het oude bestuur. Dit komt niet sterk over.

18 september  2011,

Jac. van der Aa
Albert de Jong
Jan Kokke
Ton de Vries

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.