Duivensites.nl
 
Brief aan bestuur NPO en kiesmannen
WOWD  23-3-2012
 

Geacht bestuur,

Door middel van deze brief wil de commissie Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD) haar grote bezorgdheid uitdrukken met betrekking tot het op non-actief stellen van onze NPO directeur George de Jongh.

Zoals wij in het overleg met u van 25 januari j.l. hebben afgesproken is het voor de continuïteit van de contacten buiten de NPO met betrekking tot dierwelzijn van zeer groot belang dat deze via één persoon op het bureau lopen. Onze directeur heeft in korte tijd een uitstekend netwerk opgebouwd en het overleg met het Ministerie van EL&I en de Dierenbescherming is nog nooit zo goed geweest. Hij leek het zelfs voor elkaar te hebben dat de Dierenbescherming inziet dat de overlast veroorzaakt door stadsduiven, niet gerelateerd moet worden onze sport. Onze commissie heeft al lange tijd wekelijks, vaak zelfs dagelijk, contact gehad met de directeur, hetgeen telkens professioneel, zorgvuldig en prettig verliep.

Wedstrijdsport met dieren en het vervoeren en doden van dieren staat onder maatschappelijke druk. De NPO heeft een professioneel aanspreekpunt nodig binnen onze organisatie. Naast de maatschappelijke discussie met betrekking tot wedstrijdsport met dieren  zijn er ook nog de calamiteiten, bijvoorbeeld besmettelijke dierziekten, zoals Aviaire Influenza bij pluimbee. Dit soort zaken kosten zoveel kennis, tijd en inzet dat dit niet enkel door vrijwilligers kan worden gedaan. Een NPO zonder bureau of directeur is onze ogen dan ook een utopie.

Onder de vrijwilligers in de diverse commissies en geledingen ontstaat steeds meer onrust. We roepen het bestuur dan ook op juist rust en richting na te streven in onde organisatie. Juist in moeilijkere tijden is het van belang een duidelijke koers aan te houden. U hebt een aantal ambities en doelen geformuleerd voor beleid, waarmee een aantal recente ontwikkelingen zoals deze juist strijdig zijn.

Wij roepen u met klem op in te zetten op het oplossen van uw geschil met de directeur en de consequenties van het op non-actief stellen van de directeur nog eens te overdenken.

Met sportgroeten,

L. van der Waart, voorzitter WOWD
G. van Oortmerssen, lid WOWD
R. Reiling, lid WOWD
W. van Stralen, lid WOWD
A. Winkel, lis WOWD

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.